το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Απόφαση Ανάκλησης Άδειας Δικτύωσης Τ/Σ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - ΑΛΦΑ TV (Ν. Σερρών) με Τ/Σ MAD TV (Ν. Αττικής).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ύστερα από Διάσκεψη της Ολομέλειας έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΣΡ 94/2018 - Τ/Σ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - ΑΛΦΑ TV Νομού Σερρών

 

Το Κλιμάκιο Νομίμου Λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 30η.7.2018 και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο του ΕΣΡ και πρόεδρο του κλιμακίου, και το μέλος Νικόλαο Κιάο. Απουσίαζε το μέλος Ευαγγελία Μήτρου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Στυλιανή Γαλάνη, υπάλληλος του ΕΣΡ.


Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 2938/21.5.2018 αιτήσεως για διακοπή/ανάκληση δικτύωσης των τηλεοπτικών σταθμών ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - ΑΛΦΑ TV Νομού Σερρών και MAD TV Νομού Αττικής.


ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

Ι. Νομικό Μέρος
1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, όπως ισχύει), «1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. 2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών.»
2. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 6 Ν. 4339/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 9 στοιχεία β’ και γ’ Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α’ 170/8.11.2017), «επιτρέπεται η αναμετάδοση μέσω δικτύωσης του προγράμματος παρόχου περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας από έναν μόνο πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ, στο οποίο υποβάλλεται αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης». 
3. Σε εφαρμογή των διατάξεων για τη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1/15.01.2008 Οδηγία του ΕΣΡ «Τροποποίηση της Οδηγίας 6/2002 «Δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών»» με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Λόγω της ταυτότητας των αντικειμένων των διατάξεων που αφορούν τη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών και της προαναφερθείσας (ανωτ. υπό 2) με την οποία ρυθμίζονται τα των δικτυώσεων παρόχων τηλεοπτικού περιεχομένου, και λόγω μη εκδόσεως σχετικής Οδηγίας από το ΕΣΡ για τους παρόχους τηλεοπτικού περιεχομένου, η Οδηγία αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και ως προς τους τελευταίους. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της Οδηγίας: «Κάθε τροποποίηση ή λύση συμφωνίας δικτύωσης ή τροποποίηση Παραρτήματός της, κοινοποιείται αμελλητί στο ΕΣΡ. Για τη διακοπή της δικτύωσης απαιτείται είτε να κοινοποιηθεί στο ΕΣΡ εξώδικη καταγγελία της σύμβασης δικτύωσης από το νόμιμο εκπρόσωπο ενός εκ των δύο συμβληθέντων ραδιοφωνικών σταθμών, είτε να κατατεθούν στο ΕΣΡ κοινά ή αυτοτελή έγγραφα γνωστοποιήσεως της διακοπής της δικτύωσης και από τους δύο συμβληθέντες».
4. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2017 απόφαση της Ολομελείας του ΕΣΡ «Ορισμός Ειδικών Κλιμακίων ΕΣΡ», μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Κλιμακίου Νομίμου Λειτουργίας συγκαταλέγεται και η απόφαση για την ανάκληση άδειας δικτύωσης μεταξύ τηλεοπτικών σταθμών.

 

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από το σύνολο των στοιχείων του υπ’ αρ. 196/8.6.2018 φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:
1) Με την υπ’ αριθ. 224/2011 απόφαση του ΕΣΡ χορηγήθηκε άδεια δικτύωσης μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - ΑΛΦΑ TV Νομού Σερρών και MAD TV Νομού Αττικής.
2) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2335/25.4.2018 έγγραφό του, το ΕΣΡ ενημέρωσε τον αναμεταδιδόμενο σταθμό MAD TV ότι, ενόψει της νέας διάταξης για τις δικτυώσεις, θα πρέπει να επιλέξει με ποιόν από τους δύο αναμεταδίδοντες το πρόγραμμά του σταθμούς θα συνεχίσει τη δικτύωση. Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε και στους δύο αναμεταδίδοντες σταθμούς ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - ΑΛΦΑ TV και ΟΡΤ TV. 
3) Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 2938/21.5.2018 έγγραφό του, ο αναμεταδιδόμενος σταθμός MAD TV απάντησε ότι επιθυμεί να συνεχιστεί η δικτύωση μόνο με τον σταθμό ΟΡΤ TV, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε ο τ/σ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - ΑΛΦΑ TV Νομού Σερρών με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4819/17.9.2018 έγγραφο του ΕΣΡ.


ΙΙΙ. Υπαγωγή
Κατά την κρίση του Κλιμακίου, το αναφερθέν ανωτέρω υπό ΙΙ.3 έγγραφο αποτελεί λόγο καταγγελίας της από 10.5.2011 συμβάσεως μεταξύ των σταθμών ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - ΑΛΦΑ TV και MAD TV για την μεταξύ τους δικτύωση και δικαιολογεί την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 224/2011 αποφάσεως του ΕΣΡ με την οποία είχε χορηγηθεί άδεια δικτύωσης μεταξύ των σταθμών αυτών.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Το ΕΣΡ ανακαλεί την άδεια δικτύωσης του αναμεταδίδοντος τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ. - ΑΛΦΑ TV Νομού Σερρών, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία: «ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΕ», μετά του αναμεταδιδόμενου τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο σταθμό και MAD TV Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία: «SOLAR ΡΑΔΙΟΤΗΛ. ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. Α.Ε. - MAD TV (Π.Ε.)».
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 30η Ιουλίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 30η Οκτωβρίου 2018.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΟΡΩΝΗΣ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2018 10:37

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group