το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Σύσταση στον Ρ/Σ ARENA FM λόγω παραβίασης κανόνων για προβολή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ύστερα από Διάσκεψη της Ολομέλειας έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΣΡ 115/2018 - Ρ/Σ ARENA FM


Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 6.9.2017 και ώρα 11:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Γιώργος Πλειός, Νικόλαος Κιάος και Ευαγγελία Μήτρου, τα οποία είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον ραδιοφωνικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο ARENA FM, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναφορικά με την οργάνωση κληρώσεων δώρων κατά τις εκπομπές «Πρώτο Ημίχρονο» και «Full Arena» κατά την χρονική περίοδο από 3.3.2015 έως 6.3.2015 και από 10.3.2015 έως 13.3.2015 Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από καταγγελία πολίτη (με αριθμό πρωτοκόλλου 2976/24.3.2015).
Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 363/21.5.2015 ο οποίος χρεώθηκε στον ειδικό επιστήμονα Γεώργιο Αναγνωσταρά. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1267/30.9.2015 νομική του εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστησαν ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Σπυρίδων Ντίνος και ο Διευθυντής του σταθμού Νικόλαος Πετρουλάκης. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο οι εκπρόσωποι της εγκαλουμένης δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια - και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 22.9.2017 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2514/7.5.2018 υπόμνημα.
Την 1.10.2018 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και η αυτή ως άνω γραμματεύς. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:


Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό, μεταξύ των άλλων, την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας και την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
2. Εξάλλου, για την προβολή τυχερών παιγνίων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή από τον πάροχο αυτών των γενικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Περαιτέρω, τα μόνα τυχερά παίγνια που μπορούν να προβληθούν από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι εκείνα που πέραν της τυχερής τους φάσης περιέχουν μία ακόμα φάση της οποίας το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, το άρθρο 53 παρ. 3 του Ν. 4002/2011 ορίζει τα εξής: «Για τα τυχερά παίγνια που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 και προκειμένου να αδειοδοτηθούν πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του ορισμού της περίπτωσης β' του άρθρου 25, να συντρέχουν επιπλέον σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις: α) Η δομή του παιγνίου να διαθέτει τουλάχιστον δύο φάσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον της μιας το αποτέλεσμα να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετεχόντων ενώ μίας το πολύ, έστω και εν μέρει από την τύχη, η δε τυχαιότητα να παράγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω κλήρωσης. β) Αν το παίγνιο διεξάγεται μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων, η διεξαγωγή πρέπει να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή». Επίσης, το άρθρο 53 παρ. 6 του Ν. 4002/2011 ορίζει τα εξής: «Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων επιτρέπεται η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων του άρθρου αυτού, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Αποδοχή εκ μέρους του παρόχου των γενικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Οι αρχές και οι κανόνες αυτοί πρέπει να διασφαλίζουν, εκτός των άλλων, την προστασία εκείνων που συμμετέχουν στα παίγνια, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των ανηλίκων. β) Απόδοση των δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 50 και του φόρου στα κέρδη των παικτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. γ) Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων επισύρει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52».
3. Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις. Όπως προκύπτει περαιτέρω από το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο α του Ν. 2328/1995, η ως άνω αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων υφίσταται και για κάθε περίπτωση παραβίασης των νομοθετικών κανόνων που διέπουν έστω και έμμεσα τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης.
4. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων απαγορεύεται η μετάδοση από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς τυχερών παιγνίων, των οποίων οι πάροχοι δεν έχουν αποδεχθεί τις γενικές αρχές και κανόνες διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων της ΕΕΕΠ. Ομοίως δεν επιτρέπεται η μετάδοση από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα τυχερών παιγνίων, τα οποία δεν περιέχουν μία τουλάχιστον φάση, το αποτέλεσμα της οποίας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετεχόντων.

 

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ευρισκόμενοι στο αρχείο του ΕΣΡ ψηφιακοί δίσκοι με την επίμαχη ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:
Κατά την ελεγχόμενη περίοδο, προβλήθηκαν από τον σταθμό της εγκαλουμένης οι εκπομπές «Πρώτο Ημίχρονο» και «Full Arena». Κατά τη μετάδοση των εκπομπών αυτών έλαβαν χώραν πολυάριθμες κληρώσεις αγαθών μεγάλης χρηματικής αξίας μέσω γραπτών μηνυμάτων υψηλής χρέωσης. Ενδεικτικώς, αναφέρεται ότι τις επίμαχες ημέρες κληρώθηκαν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές ταμπλέτες), όπως επίσης τηλεοράσεις μεγάλου μεγέθους και άλλα καταναλωτικά αγαθά αξίας (ελαστικά αυτοκινήτου, ψησταριές υγραερίου κλπ). Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει εξάλλου ότι μόνη προϋπόθεση για την κατάκτηση των προσφερόμενων επάθλων ήταν η κλήρωση του νικητή μεταξύ ενός συνόλου ενδιαφερομένων ακροατών, που συμμετείχαν με την αποστολή σε συγκεκριμένο αριθμό γραπτών μηνυμάτων υψηλής χρέωσης.
Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΡΠ8140160715/16.7.2015 απόφαση της ΕΕΕΠ, οι επίμαχες κληρώσεις συνιστούσαν τυχερά παίγνια. Είναι εξάλλου σαφές από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΡΠ4434060415/6.4.2015 επιστολή της ΕΕΕΠ ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο προβολής των επίμαχων παιγνίων δεν είχε υποβληθεί η προβλεπόμενη κατά νόμον δήλωση αποδοχής των γενικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων. Είναι ομοίως σαφές ότι οι «νικητές» στα επίμαχα παίγνια προέκυπταν αυτομάτως με κλήρωση χωρίς τη μεσολάβηση φάσης που να εξαρτάται αποκλειστικά από τις γνώσεις των συμμετεχόντων, κατά τις σχετικές νομοθετικές επιταγές. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΡΠ9831040915/4.9.2015 επιστολή της ΕΕΕΠ ζητήθηκε από τον εμπλεκόμενο σταθμό ο άμεσος τερματισμός των επίμαχων παιγνίων, μέχρι να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις σχετικές επιταγές του νόμου.
Είναι επομένως αναμφισβήτητο ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο ο καταγγελλόμενος ραδιοφωνικός σταθμός προέβαλλε παρανόμως τυχερά παίγνια, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο νομικό μέρος της παρούσας.
Με το κατατεθέν της υπόμνημα, η εγκαλουμένη ισχυρίζεται ότι υπήρχε πραγματική πλάνη εκ μέρους της διοίκησης του ραδιοφωνικού σταθμού ως προς το γεγονός της υποχρέωσης αίτησης για την έγκριση μετάδοσης των επίμαχων κληρώσεων. Σημειώνει επίσης ότι μόλις πληροφορήθηκε το μη επιτρεπτό της μετάδοσης των παιγνίων αυτών, συμμορφώθηκε άμεσα και πλήρως και έπαυσε την προβολή τους. Οι παραπάνω ωστόσο ισχυρισμοί ουδόλως αναιρούν την παραβίαση από την εγκαλουμένη των κανόνων για τη μετάδοση τυχερών παιγνίων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, η δε επικαλούμενη πλάνη δε γίνεται πιστευτή, σε κάθε δε περίπτωση, ακόμα και αν συνέτρεχε, δεν θα ήταν συγγνωστή. Λαμβάνονται ωστόσο υπόψιν όσον αφορά το ζήτημα της επιλογής και επιμέτρησης της επιβλητέας κυρώσεως.

 

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Ενόψει όλων αυτών, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία, οργανώνοντας κατά την επίμαχη περίοδο κληρώσεις δώρων χωρίς την προηγούμενη αποδοχή των γενικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων και χωρίς την πρόβλεψη μίας τουλάχιστον γνωστικής φάσης για την κατάκτηση των επάθλων, παραβίασε τους νομοθετικούς κανόνες για την προβολή των τυχερών παιγνίων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η (εκ προθέσεως) τέλεση της διοικητικής παράβασης και να επιβληθεί στην εγκαλούμενη εταιρεία διοικητική κύρωση, και δη εκείνη της συστάσεως. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τους κανόνες για την προβολή τυχερών παιγνίων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού ARENA FM τη σύσταση: όπως απέχει από τη μετάδοση τυχερών παιγνίων που παραβιάζουν τις οικείες νομοθετικές επιταγές.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 1η Οκτωβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 24η Οκτωβρίου 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018 09:26

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group