το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Απόφαση για άδεια δικτύωσης του Ρ/Σ με το διακριτικό ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΕ-ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΧΑΙΑΣ Ν. Αχαΐας με τον Ρ/Σ REAL FM Ν. Αττικής.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ύστερα από Διάσκεψη της Ολομέλειας έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΣΡ 68/2018 - Ρ/Σ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΕ-ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΧΑΙΑΣ:

 

Το Κλιμάκιο Νομίμου Λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 30η.7.2018 και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο του ΕΣΡ και πρόεδρο του κλιμακίου, και το μέλος Νικόλαο Κιάο. Απουσίαζε το μέλος Ευαγγελία Μήτρου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Στυλιανή Γαλάνη, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αριθ, πρωτ. ΕΣΡ 6172/19.12.2017 αιτήσεως για χορήγηση αδείας δικτυώσεως του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΕ-ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΧΑΙΑΣ Νομού Αχαΐας (ως αναμεταδίδοντος) με τον ραδιοφωνικό σταθμό REAL FM Νομού Αττικής (ως αναμεταδιδόμενο).
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος
1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995: «μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης».
2. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002: «οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε διαφορετικό νομό, ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999».
3. Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1/15.01.2008 Οδηγία του ΕΣΡ «Τροποποίηση της Οδηγίας 6/2002 «Δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών» με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη δικτύωση μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών. 
4. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2017 απόφαση της Ολομελείας του ΕΣΡ «Ορισμός Ειδικών Κλιμακίων ΕΣΡ», μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Κλιμακίου Νομίμου Λειτουργίας συγκαταλέγεται και η απόφαση για την χορήγηση άδειας δικτυώσεως μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών.
ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου με αριθμό 38/5.2.2018, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6172/19.12.2017 αίτηση ζητείται η δικτύωση μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΕ-ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΧΑΙΑΣ Νομού Αχαΐας, που διαθέτει την υπ’ αρ. 17858/E1/3613/26-7-2002 Βεβαίωση Λειτουργίας, εκδοθείσα από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, αφενός, και REAL FM Νομού Αττικής, που διαθέτει την υπ’ αρ. 12/8.2.2007 Βεβαίωση Λειτουργίας, εκδοθείσα από το ΕΣΡ, σύμφωνα με το αρ. 12 παρ. 29 του Ν.3310/2005. Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα από το νόμο και από την Οδηγία του ΕΣΡ στοιχεία, ήτοι το από 1.12.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό για δικτύωση μέχρι πέντε (5) ώρες ημερησίως και παράρτημα στο οποίο αναφέρονται οι ώρες δικτύωσης.
ΙΙΙ. Υπαγωγή
Κατά την κρίση του Κλιμακίου, η εν λόγω αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και της Οδηγίας του ΕΣΡ που προαναφέρθηκαν και, επομένως πρέπει να γίνει δεκτή, και να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια δικτύωσης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Το ΕΣΡ δέχεται την αίτηση και χορηγεί άδεια δικτυώσεως του αναμεταδίδοντος ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΕ-ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΧΑΙΑΣ Νομού Αχαΐα, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΕ, μετά του αναμεταδιδόμενου ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο REAL FM Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΕ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 30η Ιουλίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 31η Ιουλίου 2018.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Αυγούστου 2018 12:45

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group