το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Ομόφωνη έγκριση μεταβίβασης μερίδιου μετοχών της εταιρείας «STAR AE - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» φορέα του Τ/Σ «STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» & του Ρ/Σ «STAR FM 97,1» Ν. Φθιώτιδας.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ύστερα από Διάσκεψη της Ολομέλειας έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΣΡ 107/2017 - Τ/Σ «STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Ν. Φθιώτιδας

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 12.7.2017 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως Συγκροτήθηκε από τους: Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Νικόλαο Κιάο, Βασίλειο Καραποστόλη και Γεώργιο Πλειό. Απόντες ο πρόεδρος Αθανάσιος Κουτρομάνος και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, και Γεώργιος Σαρειδάκης. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, ήταν η εξέταση της μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας «STAR AE - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού «STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Νομού Φθιώτιδας και του ραδιοφωνικού σταθμού «STAR FM 97,1» Νομού Φθιώτιδας. η οποία γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 10125/27.6.2006 έγγραφο. Ειδικότερα, με το προαναφερόμενο έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το υπ’ αριθμ 18.166/8.6.2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακής Εμμανουήλ Λεβογιάννη- Αθανασίου, δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκαν 5.008 ονομαστικές μετοχές από τον Βασίλειο Κονταξή του Νικολάου στον Χρήστο Χειμωνίδη του Σωκράτη, έναντι τιμήματος 14.673,44 ευρώ.
Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 550/28.6.2006, ο οποίος χρεώθηκε στους ειδικούς επιστήμονες Παναγιώτη Μαλέσιο και Νικόλαο Αγγελή. 
Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.
2. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει, μεταξύ άλλων, μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995 . Η εν λόγω διάταξη του Ν 2328/1995 εξακολουθεί να ισχύει δεδομένου ότι ο Ν 3592/2007 δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις. Ειδικότερα η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1995, ορίζει: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενου ς και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας». Εξ άλλου, η παράγραφος 12 του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζει: «Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας». Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, οι ανωτέρω διατάξεις που αφορούν σταθμούς με νόμιμη άδεια λειτουργίας πρέπει να εφαρμοστούν αναλόγως και για σταθμούς που στερούνται αδείας, αλλά λειτουργούν με βάση «Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας».
ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Για τον τηλεοπτικό σταθμό «STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Νομού Φθιώτιδας και τον ραδιοφωνικό σταθμό «STAR FM 97,1» Νομού Φθιώτιδας έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 6428/Ε/20.3.1998 και 10073/Ε/20.4.2000 Βεβαιώσεις Λειτουργίας, αντιστοίχως, από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ.
Έχουν, επίσης, εκδοθεί οι μεταγενέστερες αποφάσεις του ΕΣΡ: η με αριθμό 209/2012, με την οποία εγκρίθηκε μεταβίβαση 20.699 μετοχών από την Νικολίτσα Χειμωνίδη στον Χρήστο Χειμωνίδη, η υπ’ αριθμ 455/2012, με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση 80.128 μετοχών από τον Χ. Μαυρόπουλο προς την Νικολίτσα Χειμωνίδη, καθώς και η υπ’ αριθμ 332/2015 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του ΜΚ της εταιρείας κατά το ποσό των 550.002.92 ευρώ με την έκδοση 187.714 μετοχών. Η εταιρία και ο Χρήστος Χειμωνίδης έχουν, συνεπώς, ελεγχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο της υπό κρίση μεταβιβάσεως. Ο Χρήστος Χειμωνίδης του Σωκράτη, έχει δηλώσει στο ΕΣΡ ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς του άρθρου 3 του Ν 3310/2005, ότι δεν συντρέχει ούτε στην εταιρεία που εκπροσωπεί, ούτε στο πρόσωπό του η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 4339/2015, ότι δεν συμμετέχει σε άλλα ΜΜΕ, ούτε σε άλλες εταιρείες εκτός ΜΜΕ και ότι ουδεμία μεταβολή έχει επέλθει μέχρι σήμερα σε σχέση με τα στοιχεία που γνωστοποίησε στο ΕΣΡ το 2017 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 310/1996. 
ΙΙΙ. Υπαγωγή
Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Εγκρίνει ομόφωνα την, αναφερόμενη στο σκεπτικό, μεταβίβαση 5.008 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία: «STAR AE - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού «STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Νομού Φθιώτιδας και του ραδιοφωνικού σταθμού «STAR FM 97,1» Νομού Φθιώτιδας, από τον Βασίλειο Κονταξή του Νικολάου στον Χρήστο Χειμωνίδη του Σωκράτη.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 12η Ιουλίου 2017. Δημοσιεύτηκε την 11η Ιουνίου 2018.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 10:45

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group