το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Ομόφωνη Έγκριση Mεταβίβασης του «TOP FM 106,5 (πρώην JOY 106,5, πρώην MUSIC BOX RADIO)» Ν. Χανίων.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ύστερα από Διάσκεψη της Ολομέλειας έλαβε την ακόλουθη απόφαση :

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΣΡ 58/2018 - Ρ/Σ «TOP FM 106,5 (πρώην JOY 106,5, πρώην MUSIC BOX RADIO)» Ν. Χανίων

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη για αυτό τόπο την 17.4.2018 και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Γεώργιο Πλειό. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της μεταβίβασης, λόγω δωρεάς, του ραδιοφωνικού σταθμού «TOP FM 106,5 (πρώην JOY 106,5, πρώην MUSIC BOX RADIO)» Νομού Χανίων, η οποία γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 70/7.1.2014 έγγραφο. Ειδικότερα, με το προαναφερόμενο έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το υπ’ αριθμ. 19516/27.12.2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χανιών Βασιλικής Κωνσταντίνου Ορφανουδάκη, δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκε ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός από τον Ιωάννη Γεωργακάκη του Αντωνίου στην Ελευθερία Μιχελάκη του Ελευθερίου, σύζυγο Ιωάννη Γεωργακάκη, με δωρεά εν ζωή. Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 28/10.1.2014, ο οποίος χρεώθηκε στους ειδικούς επιστήμονες Νικόλαο Αγγελή και Φώτη Αγγέλη, ενώ στη συνέχεια επαναχρεώθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Ρέα Λαμπροπούλου. Οι Ειδικοί Επιστήμονες υπέβαλαν στο ΕΣΡ τις υπ’ αριθμ πρωτ. 289/ΕΣ/12.2.2014 και 897/ΕΣ/2.10.2017 εκθέσεις τους.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω ατομικής επιχείρησης παρέστη o Ιωάννης Γεωργακάκης, πρώην ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, αυτός απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και αποχώρησε.
Αμέσως μετά η Ολομέλεια διασκέφθηκε επί της υποθέσεως,
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.
2. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει μεταξύ άλλων μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995. Η εν λόγω διάταξη του Ν 2328/1995 εξακολουθεί να ισχύει δεδομένου ότι ο Ν 3592/2007 δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις. Ειδικότερα η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1995, ορίζει ότι: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενου ς και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας». Εξάλλου, η παράγραφος 12 του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζει ότι: «Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας».
ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προσκομισθέντα από τον Ιωάννη Γεωργακάκη έγγραφα, καθώς και η προφορική ανάπτυξη αυτού (βλ. σχετικό πρακτικό), προέκυψαν τα ακόλουθα: Για τον ραδιοφωνικό σταθμό «TOP FM 106,5» Νομού Χανίων έχει εκδοθεί η με αριθμό 41/1.7.2003 Βεβαίωση Λειτουργίας από το ΕΣΡ. Η νέα ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού Ελευθερία Μιχελάκη του Ελευθερίου δεν συμμετέχει, κατά δήλωση της, σε άλλα ΜΜΕ ούτε σε άλλες εταιρείες εκτός ΜΜΕ. Δηλώνει επίσης υπευθύνως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο της η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 και έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση των συγγενικών της προσώπων κατά τις επιταγές του άρθρου 5 παρ. 3 περ. β του Ν. 3592/2007. Δεν συντρέχει επομένως νομικό κώλυμα ως προς την απόκτηση του εξεταζόμενου ραδιοφωνικού σταθμού.
ΙΙΙ. Υπαγωγή
Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση. 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Το ΕΣΡ εγκρίνει ομόφωνα την μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού «TOP FM 106,5 (πρώην JOY 106,5, πρώην MUSIC BOX RADIO)» Νομού Χανίων από τον Ιωάννη Γεωργακάκη του Αντωνίου στην Ελευθερία Μιχελάκη του Ελευθερίου, σύζυγο Ιωάννη Γεωργακάκη, λόγω δωρεάς εν ζωή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 17η Απριλίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 19η Απριλίου 2018.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 10:02

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group