το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Οι νέοι Ηγήτορες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως τις αποφάσεις της ΕΡΤ Α.Ε. για την τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Προγράμματος, της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, της Φωνής της Ελλάδος και του KOSMOS FM, καθώς και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Λειτουργίας Ρ/Φ, της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) « Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α' 169),
2. Την υπ' αριθμ. 2137/26.07.2017 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης « Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 373/27.07.2017),
3. Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την Α.Δ.Σ. 161/07.05.2018, θέμα: 1β): « Ζητήματα του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. : Άρθρο 12- Ιεραρχία - Τοποθετήσεις -Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης» (ΑΔΑ:ΨΨΤΚ465Θ1Ε-Ο7Α),
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:9ΦΦΒ465Θ1Ε-ΩΟ3),
5. Το Οργανόγραμμα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: Ω0ΣΓ465Θ1Ε-ΣΣΔ),
6. Την υπ' αρ. 2202/22-06-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θέμα 3ο « Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12.7 του ΓΚΠ της ΕΡΤ για τη χρονική θητεία των Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Μονάδων της Εταιρίας» (ΑΔΑ: 6ΩΞΛ465Θ1Ε-ΞΑΛ),
7. Την υπ' αρ. 2277/31-08-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αρ. πρακτικού 173, θέμα 11ο « Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας» (ΑΔΑ: 6Θ8Σ465Θ1Ε-07Ζ)
8. Την υπ' αρ. 1209/3-09-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης KOSMOS FM της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας,
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου Δημοσιογράφου εσωτ. Βιτάλη Αλφόνσου του Μιχαήλ (Α.Μ. 7109 ), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρώτου Προγράμματος, της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου ΔΕΠ19 Χρυσοστόμου Παναγιώτη του Δημητρίου (Α.Μ. 8837), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δεύτερου Προγράμματος, της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου ΚΤΕΠ-Μ4 Τσάρα Πανταζή του Γεωργίου (Α.Μ. 6209), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τρίτου Προγράμματος, της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου Δημοσιογράφου εσωτ. Επιτρόπου Αναστάσιου του Δημητρίου (Α.Μ. 8740 ), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ΕΡΑ ΣΠΟΡ, της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου ΚΤΕΠ-Μ4, Βάγγερ Ιωσήφ, του Αντωνίου (Α.Μ. 5437), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης KOSMOS FM, της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Την τοποθέτηση της τακτικής υπαλλήλου ΔΕΠ19 Μουσ. Παρ.-Επιμ. Τριανταφύλλη Ιωάννας του Δημοσθένη (Α.Μ. 7493 ), στη θέση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φωνή της Ελλάδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου ΔΕΤ1α Ηλεκτρονικών Καρκαλέτση Ιωάννη του Γεωργίου (Α.Μ. 5342), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Λειτουργίας Ρ/Φ, της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ Θ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 30.10.2018

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 17:51

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group