το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 12.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 61.08.06 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη ΔΕΡΑ.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 12.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 61.08.06 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη ΔΕΡΑ για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας, σχεδιασμού και υποβολής φακέλων συμμετοχής της ΔΕΡΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα, εθνικά, διεθνή ή της Ε.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ της υπ' αριθμ. 4 Απόφασης, με θέμα:
Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 12.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 61.08.06 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη ΔΕΡΑ για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας, σχεδιασμού και υποβολής φακέλων συμμετοχής της ΔΕΡΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα, εθνικά, διεθνή ή της Ε.Ε.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Που εκλήθησαν με την υπ' αριθμ. 240Α Πρόσκληση:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΤΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ και ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ.
Απουσίαζε αν κι εκλήθη το μέλος: ΜΕΛΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ, ΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΟΣ.
Γραμματέας: Ευστρατία Δροσάκη.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 25/1988 (ΦΕΚ Α'10/15.1.1988).
2. Το Π.Δ 323/1989 (ΦΕΚ Α’ 146/31.05.1989).
3. Τη με αρ. 25027/19.04.1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 244/1984) .
4. Τη με αρ. 45803/07.08.1989 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 624/25.08.1989).
5. Την παρ. 4 του άρθρου 252 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006).
6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/07.06.2010).
7. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010).
8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α'204/15.9.2011).
9. Την υπ’ αριθμ. 81263/53459/8.6.2015 απόφαση της Ασκούσας
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β'1283/29.6.2015), ιδίως το άρθρο 7 αυτής.
10. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δ.Ε.Ρ.Α. (ΑΔΑ: 6ΨΠΠΟΡΘ7-Χ0Ο).
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ ΑΊ45/5.8.2016).
12. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/8.8.2016) και ιδίως το άρθρο 118 αυτού.
13. Το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143/28.6.2014), με το οποίο καταργήθηκαν τα άρθρα 1 -108 και 110 του Ν. 2362/1995.
14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία αρ. 7 - αρ. πρωτ. 749/17.2.2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία αρ. 19 - αρ. πρωτ. 3015/8.5.2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
16. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α'171/13.11.2017).
17. Την υπ’ αριθμ. 1 απόφαση της 233ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α., που έλαβε χώρα στις 16.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΚ6ΟΡΘ7-2ΤΗ).
18. Την υπ’ αριθμ. 1/24-10-2012 απόφαση της 141 Συν. Δ.Σ. ΔΕΡΑ σχετικά με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης άρθρο 9 (ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡΘ7-247).
19. Την υπ’ αριθμ. 1 απόφ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α., συν. 224/13.12.2017, σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού 2018 (ΑΔΑ: Ω7ΖΟΟΡΘ7-ΑΧΚ), που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με την πράξη του αρ. 2038 της 33ης συνεδρίασής του της 21.12.2017 (ΑΔΑ: Ψ112Ω6Μ-Χ97).
20. Την υπ’ αριθμ. 1 απόφ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α., συν. 234/16.03.2018, σχετικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2018 (ΑΔΑ: ΩΗΧΗΟΡΘ7-31Ι), που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με την πράξη του αρ. 503 της 8ης συνεδρίασής του της 2.4.2018 (ΑΔΑ: 735ΛΩ6Μ-Ρ1Χ).
21. Το με αρ. πρωτ. 6069/11.6.2018 αίτημα ανάγκης.
22. Το με αρ. πρωτ. 6070/11.6.2018 θεμελιωμένο αίτημα, νόμιμα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18REQ003243128 2018-06-12).
23. Το με αρ. πρωτ. 6071/12.6.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών.
24. Την από 12.6.2018 πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ., για την ανάληψη υποχρέωσης, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 61.08.06 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για την ανάγκη προμήθειας των εν θέματι υπηρεσιών, επί της οποίας έχει τεθεί η βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Οικονομικών, ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους 12.000,00 € υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 61.08.06 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, ότι η δαπάνη έχει καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων με αύξ. αρ. 69 και ότι απομένει υπόλοιπο προς ανάληψη 8.000,00 €.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, ήτοι με πέντε θετικές και μία αρνητική ψήφο, εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ποσού 12.000,00€, σε βάρος του ΚΑ 61.08.06 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη ΔΕΡΑ για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας, σχεδιασμού και υποβολής φακέλων συμμετοχής της ΔΕΡΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα, εθνικά, διεθνή ή της Ε.Ε.


Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Ρ.Α.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

Παρατηρήσεις: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Αθήνα, 13/06/2018 Αρ. Συν.: 240 Αρ. Πρωτ.: 6865

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 14:53

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group