το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης: «Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθηνά» (Δ.Ε.Ρ.Α.).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Ανάθεση αρμοδιοτήτων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην Πρόεδρό του, σύμφωνα με τον Νόμο, τη Συστατική Πράξη και τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Δ.Ε.Ρ.Α.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ

της υπ' αριθμ. 1 Απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής μας Επιχείρησης με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθηνά» (Δ.Ε.Ρ.Α.).
Ανάθεση αρμοδιοτήτων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην Πρόεδρό του, σύμφωνα με τον Νόμο, τη Συστατική Πράξη και τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Δ.Ε.Ρ.Α.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Που εκλήθησαν με την υπ' αριθμ. 241 Πρόσκληση:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΤΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΜΗΤΣΑΝΗΣ και ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ.
Απουσίαζαν αν κι εκλήθησαν τα μέλη: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ, ΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΟΣ και ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ.
Γραμματέας: Ευστρατία Δροσάκη.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 25/1988 (ΦΕΚ Α'10/15.1.1988).
2. Το Π.Δ 323/1989 (ΦΕΚ Α’ 146/31.05.1989).
3. Τη με αρ. 25027/19.04.1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 244/1984) .
4. Τη με αρ. 45803/07.08.1989 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 624/25.08.1989).
5. Την παρ. 4 του άρθρου 252 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006).
6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/07.06.2010).
7. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010).
8. Την υπ’ αριθμ. 81263/53459/8.6.2015 απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β'1283/29.6.2015), ιδίως το άρθρο 7 αυτής.
9. Την υπ' αριθμ. 365 Απόφαση της 7ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 30.03.2017 (ΑΔΑ: 6θΤ7Ω6Μ- ΘΡΘ).
10. Την υπ' αριθμ. 390 Απόφαση της 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 08.03.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΧΦΩ6Μ- ΠΟΔ).
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6101/09.07.2018 παραίτηση της Προέδρου Μελπομένης (Μελίνας) Δασκαλάκη, υποβληθείσα στη Δ.Ε.Ρ.Α.
12. Την υπ' αριθμ. 1062 Απόφαση της 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 12.07.2018 (ΑΔΑ: 6ΐΛ2Ω6Μ- ΚΩΓ).

Με την υπ' αύξ. αρ. 9 ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που έλαβε χώρα στις 30.3.2017, ορίσθηκαν τα δέκα (10) τακτικά και δέκα (10) αναπληρωματικά Μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και από αυτά, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός του, ανακοινώθηκαν το τακτικό και το αναπληρωματικό Μέλος - εκπρόσωποι των εργαζομένων και ορίσθηκε ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε με την υπ’ αύξ. αρ. 10 ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε αντικατάσταση ενός αναπληρωματικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. ου συμπληρώθηκε με την υπ’ αύξ. αρ. 1 2 ανωτέρω απόφασή του. Τέλος, με την υπ’ αύξ. αρ. 12 ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, έγινε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Προέδρου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός νέας Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Έπειτα από τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Ρ.Α. συγκροτείται εκ νέου σε σώμα με τα τακτικά Μέλη και τους αναπληρωτές τους, όπως εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Athina 984 New Administration 7 18

* μόνο με την ιδιότητά του ως σύμβουλος
** έχει υποβάλει παραίτηση στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α.

 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Ρ.Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

Παρατηρήσεις: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Αθήνα, 18/07/2018 Αρ. Συν.: 241 Αρ. Πρωτ.: 6887

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 14:50

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group