το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169),
2. Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΔΟ6465Θ1Ε-ΗΟΧ),
3. Την υπ' αριθ. 2137/26.07.2017 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 373/27.07.2017),
4. Την υπ' αριθμ. 1986/22.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 150/22-12-17) Θέμα 3ο: «Τροποποίηση ΑΔΣ 1842/18-09-17 (Πρακτικό 142, θ. 2ο): Κωδικοποίηση της απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΨΗΕΦ465Θ1Ε-ΦΥΣ),
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2182/11.06.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων: (i) Τεχνικών Υπηρεσιών, (ii) Τηλεόρασης, (Mi) Νέων Μέσων, (iv) Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και (v) Ενημέρωσης» (ΑΔΑ: 68ΖΝ465Θ1Ε-ΞΛΖ),
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1847/29.09.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Θέμα 5ο:
«Ορισμός Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3» (ΑΔΑ: ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ),
7. Το από 14.06.2018 έγγραφο της ΠΟΣΠΕΡΤ,
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως εξής

ERT protobathmio ypiresiako sumboulio 6 18
Όταν η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει θέματα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ- 3, το Γενικό Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. ΦΙΛΟ Πέτρο αντικαθιστά ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ-3 κ. ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ Αλέξανδρος.
Εισηγητής των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης του Συμβουλίου ορίζεται ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού.
Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η τακτική υπάλληλος κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Κυριακή με αναπληρώτρια την τακτική υπάλληλο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Αθηνά.
Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται η τακτική υπάλληλος κ. ΒΑΜΒΑΚΑ Ελευθερία με αναπληρώτρια την τακτική υπάλληλο κ. ΧΕΙΛΑ Ευαγγελία.
Η θητεία των μελών και των Γραμματέων είναι ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησης.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου παρίσταται και Δικηγόρος της εταιρείας που υποδεικνύεται κάθε φορά από τη Νομική Υπηρεσία.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ Α.Ε. - Αγία Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018, Αρ. πρωτ.: 8516

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 11:11

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group