το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ειδήσεων της Υποδιεύθυνσης Ειδήσεων και Ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 Θεσ/νίκης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αναλαμβάνει προσωρινώς ο τακτικός υπάλληλος Μάρκος Αλεξάνδρου.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση περί της τοποθέτησης στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ειδήσεων της Υποδιεύθυνσης Ειδήσεων και Ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 Θεσ/νίκης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αγία Παρασκευή,14.05.2018
Αρ. πρωτ.: 5834
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:
«Τοποθέτηση στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ειδήσεων της Υποδιεύθυνσης Ειδήσεων και Ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 Θεσ/νίκης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 169) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α´169).
2. Την υπ’ αριθ. 2137/26.07.2017 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 373/27.07.2017).
3. Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
4. Το Οργανόγραμμα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ Α.Ε..
6. Την υπ. αριθ. 1847/29.09.2017 απόφαση Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ Α.Ε, (αρ. πρακτ. 143/29.09.2017) Θέμα 5ο: «Ορισμός Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3» (ΑΔΑ:ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ).
7. Το υπ’ αριθ. 345/25.04.2018 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3 Θες/νίκης με θέμα «Ορισμός Προσωρινού Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Ειδήσεων & Ενημέρωσης και του Τμήματος Ειδήσεων της ΕΡΤ3».
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τοποθέτηση προσωρινώς και για όσο κριθεί αναγκαίο, του τακτικού υπαλλήλου Μάρκου Αλεξάνδρου του (A.M. 9524), στη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Ειδήσεων της Υποδιεύθυνσης Ειδήσεων και Ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 Θεσ/νίκης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από 14/5/2018.
ΒΑΣΙΛΗΣ Θ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 17:09

Προσθήκη σχολίου

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group