το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 16:57

ΕΡΤ: Τροποποιητική Απόφαση Κατακύρωσης προμήθειας εξοπλισμού παραγωγής μεταδόσεων για τη Ραδιοφωνία.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».

Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1o: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την από 4/4/2018 Αίτηση Παραγγελίας της Δ/νσης Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφωνίας της Γενικής Δ/νσης Τεχνολογίας, με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ-16-01531/18, με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων αναγκών των περιφερειακών σταθμών και των εξωτερικών μεταδόσεων Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε., με CPV:32211000-5, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.126,79 € πλέον Φ.Π.Α.
8. Την υπ' αρίθμ. Πρωτ. 13611/20-9-2018 και ΑΔΑ: 9ΒΛΧ465Θ1Ε-ΧΜ3 απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η οποία αφορά την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων αναγκών των περιφερειακών σταθμών και των εξωτερικών μεταδόσεων Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε., με CPV:32211000-5, κατακυρωθείσας αξίας 7.698,14 € πλέον Φ.Π.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση της υπ' αρίθμ. Πρωτ. 13611/20-9-2018 και ΑΔΑ: 9ΒΛΧ465Θ1Ε-ΧΜ3 απόφασης του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. της ΕΡΤ Α.Ε., η οποία αναθέτει μέρος της προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων αναγκών των περιφερειακών σταθμών και των εξωτερικών μεταδόσεων Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε., με CPV:32211000-5, στην εταιρεία ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε., (Α.Φ.Μ. 999242726, Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ, που εδρεύει επί της οδού Π. Μελά 21, στο Βύρωνα, τ.κ. 16233), στη συνολική τιμή 1.980,00 € πλέον Φ.Π.Α., ως προς τον ανάδοχο. Η εν λόγω προμήθεια ανατίθεται στην εταιρεία «AUDIGYS THE AUDIO COMPANY IKE» με Α.Φ.Μ. 801022458, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, που εδρεύει επί της οδού Χαμβρίου 8, στην Αθήνα, τ.κ. 105 62, ως εξής:

ERT TROPOPOIHTIKH APOFASH AUDIGYS

Η προμήθεια, ανερχόμενη στη συνολική τιμή 1.980,00 € πλέον Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2018 (ΑΤΕ-16-01531/2018), σύμφωνα με την Αίτηση Παραγγελίας και την έκθεση σκοπιμότητας της Δ/νσης Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφωνίας και σύμφωνα με την από 31.07.2018 προσφορά της εταιρείας «AUDIGYS THE AUDIO COMPANY IKE», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Χρόνος Εγγύησης: 2 έτη, της κατασκευάστριας εταιρείας.
Τόπος παράδοσης: Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή, επί της Λ. Μεσογείων 432, κτίριο Α', 2ος όροφος, Γραφείο Ρ204 Αποθήκη Ραδιοφωνίας, με μεταφορικά μέσα και δαπάνη μεταφοράς, του προμηθευτή. Υπεύθυνος Παραλαβής: Δημήτριος Κυριαζής (Τηλ. Επικοινωνίας: 2106066275).
Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες, από την υπογραφή - ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Τρόπος πληρωμής: εντός 30 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο της ΕΡΤ-ΑΕ βεβαίωση οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρίθμ. Πρωτ. 13611/20-9-2018 και ΑΔΑ: 9ΒΛΧ465Θ1Ε-ΧΜ3 απόφαση κατακύρωσης του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. της ΕΡΤ Α.Ε.
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 177/22-11-2018, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 (ΑΔΑ:90ΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση Κατακύρωσης (Φ. 136.35.00.00) - Αγ. Παρασκευή, 383/14.01.2019

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 17:09

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group