ΕΕΤΤ: Παράταση Διαγωνισμού Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Μοντέλου Αποτίμησης του Επιπέδου Λιανικών Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών στο πλαίσιο του Ανοιχτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση και Εφαρμογή Μοντέλου Αποτίμησης του Επιπέδου Λιανικών Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 959/1/1-10-2020 Απόφαση της ΕΕΤΤ.Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών αναφορικά με την υπ’ αριθ. Απόφαση 959/1/1-10-2020 της ΕΕΤΤ για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Διαμόρφωση & Εφαρμογή Μοντέλου Αποτίμησης του Επιπέδου Λιανικών Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα» έως την 20η /10/2020 και ώρα 12:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται αντίστοιχα έως την 21η /10/2020 και ώρα 12:00. Κατά τα λοιπά, ισχύει το δημοσιευμένο Τεύχος Διακήρυξης.  

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 2 Οκτωβρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία