Όλα όσα θα θέλατε να ρωτήσετε-γνωρίζετε για την Προδιαγραφή DVB-I.

Οι απαντήσεις που αναρτούμε σε αυτό το Τεχνικό Άρθρο, στην Technical Library της Τεχνολογικής Διαδικτυακής Πύλης μας, βασίζονται σε ερωτήσεις που ελήφθησαν από το DVB μετά τις πρώτες επιδείξεις της Προδιαγραφής DVB-I κατά την έκθεση IBC 2019, τον Σεπτέμβριο στο Άμστερνταμ.Αρχικό Κείμενο: DVB
Μετάφραση-Απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: Τεχνολογική Διαδικτυακή Πύλη radiotvlink.com

Οι ερωτήσεις των επαγγελματιών ήταν πολλές και προς διάφορες κατευθύνσεις. Σεβόμενοι, πάντοτε, τον πολύτιμο χρόνο σας προχωράμε αμέσως στη δημοσιοποίηση τους, όπως και των εύστοχων απαντήσεων του DVB στην Ελληνική Γλώσσα, αξιοποιώντας την Ευγενική Χορηγία της Comart S.A., η οποία υποστηρίζει δυναμικά τις σημαντικές προσπάθειες μας για την έγκυρη και έγκαιρη και ενημέρωση των Επαγγελματιών της Βιομηχανίας μας.

Banner Χορηγού Απόδοσης και Ανάρτησης στην Ελληνική Γλώσσα

Η Προδιαγραφή DVB-I

Το Διοικητικό Συμβούλιο του DVB έχει εγκρίνει από την προηγούμενη χρονιά την προδιαγραφή DVB-I, μία λύση που επικεντρώνεται στο Διαδίκτυο για τις Υπηρεσίες Γραμμικής Τηλεόρασης (linear television). Σκοπός της προδιαγραφής DVB-I είναι να διασφαλίσει πως η εμπειρία της γραμμικής τηλεόρασης που διανέμεται μέσω του διαδικτύου είναι εξίσου φιλική προς τον χρήστη και εύρωστη με εκείνη της παραδοσιακής εκπεμπόμενης (broadcast) τηλεόρασης. Προσφέρει τη δυνατότητα διανομής γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών σε οποιαδήποτε συσκευή με την κατάλληλη σύνδεση στο διαδίκτυο και σε συσκευή αναπαραγωγής μέσων (media player), συμπεριλαμβανομένων τηλεοράσεων, έξυπνων κινητών τηλεφώνων, tablet και συσκευών streaming μέσων.
Η προδιαγραφή DVB-I καθορίζει τις Λίστες Υπηρεσιών DVB-I (DVB-I Service Lists), μία μέθοδο για τις συσκευές -που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο- ανεύρεσης των συνόλων των γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών που μπορούν να διανεμηθούν μέσω ευρυζωνικής (broadband) ή broadcast εκπομπής. Επίσης, καθορίζει τις μεθόδους για την επανάκτηση των ηλεκτρονικών δεδομένων του προγράμματος για τις υπηρεσίες αυτές, που μπορούν να ενσωματωθούν σε μία ενιαία συνεκτική προσφορά, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω μίας συνεπούς διεπαφής χρήστη (user interface).

Διαβάστε το DVB BlueBook A177.


Διαβάστε ακολούθως Ερωτήσεις και Απαντήσεις περί της Προδιαγραφής DVB-I

- Πώς γίνεται η εύρεση του καταλόγου υπηρεσιών; Υπάρχει μία λίστα που εμπεριέχει όλες τις υπηρεσίες;

Η προδιαγραφή DVB-I θα υποστηρίξει διάφορες επιλογές για την παροχή λιστών υπηρεσιών, οι οποίες θα επιτρέψουν την υποστήριξη πολλών διαφορετικών σεναρίων ανάπτυξης και επιχειρηματικών μοντέλων. Τα είδη των λιστών που θα εμφανίζονται θα εξαρτώνται απολύτως από εκείνους που θα εφαρμόζουν την προδιαγραφή.

- Μόλις εφαρμοστεί το πρότυπο DVB-I και έχω μία καλή ευρυζωνική (broadband) σύνδεση στο σπίτι μου, γιατί θα μπορούσα να συνδέσω και μία κεραία για τη λήψη εκπεμπόμενου σήματος;

Υπάρχουν, ακόμα, πολλοί λόγοι για τους οποίους οι χρήστες θα συνδέσουν την τηλεόρασή τους με μία κεραία. Για παράδειγμα, ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω εκπομπής (broadcast) για επιχειρησιακούς λόγους, ή μπορεί να είναι διαθέσιμες σε καλύτερη, ή καταλληλότερη ποιότητα μέσω του εκπεμπόμενου σήματος. Το DVB-I επιτρέπει την υβριδική διάθεση υπηρεσιών, συνδυάζοντας εκπεμπόμενες και ευρυζωνικές υπηρεσίες.

- Μπορεί το DVB-I να παρέχει περιεχόμενο on-demand;

Το DVB-I μπορεί να παρέχει περιεχόμενο on-demand.

Κατάλογοι περιεχομένου on-demand μπορούν να παρασχεθούν χρησιμοποιώντας τα μεταδεδομένα DVB-I που συνδέονται είτε με ένα on-demand stream, είτε με μία εφαρμογή που θα παρουσιάζει επιλεγμένο τμήμα του περιεχομένου. Επίσης, οι λίστες υπηρεσιών DVB-I μπορούν να περιλαμβάνουν υπηρεσίες που αποτελούν και εφαρμογές, παρέχοντας περιεχόμενο on-demand.

- Ποιός θα δημιουργήσει DVB-I clients για φορητές συσκευές (που θα είναι εφικτό να κατέβουν από ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών / app stores);

DVB-I client σε μία φορητή συσκευή μπορεί να παρέχεται από τον Πάροχο Δικτύου, από τον Κατασκευαστή της συσκευής, από έναν άλλο Προγραμματιστή-δημιουργό εφαρμογών, ή ακόμα και από το Λειτουργικό Σύστημα (OS) της συσκευής, ανάλογα με τις εμπορικές εκτιμήσεις αναφορικά στην αξιοποίηση της γραμμικής τηλεοπτικής υπηρεσίας από αυτές τις συσκευές.

- Μπορώ να δημιουργήσω μία εναλλακτική της DVB-T/S/C υπηρεσίας με DVB-I για μία χρονική περίοδο και στη συνέχεια να επιστρέψω στην επιλογή της broadcast εκδοχής κάποια στιγμή αργότερα;

Η εναλλαγή μεταξύ των μεθόδων διανομής θα γίνεται κατά κανόνα αναλόγως των "περιστάσεων". Η προδιαγραφή εύρεσης της υπηρεσίας DVB-I επιτρέπει ντον καθορισμό των "παραθύρων διαθεσιμότητας" σύμφωνα με τον μηχανισμό της διανομής και των προτεραιοτήτων που θα τους ανατεθούν, επιτρέποντας την επιλογή από τον DVB-I client.

- Πρέπει να παράσχω δεδομένα EPG για να πληρώ τις προϋποθέσεις ως κανάλι DVB-I;

Η παροχή δεδομένων οδηγού προγράμματος (programme guide data) για μία υπηρεσία DVB-I (κανάλι) είναι προαιρετική, αλλά σίγουρα συμβάλλει στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των χρηστών.

- Μπορώ να δημιουργήσω URL ή/και τα περιεχόμενα του καναλιού μου σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη, δηλαδή των δεδομένων/της τοποθεσίας/της προσβασιμότητας του;

Το DVB-I επιτρέπει τη χρήση του ελέγχου-επιβεβαίωσης ταυτότητας-γνησιότητας και υποστηρίζει την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η χρήση πληροφοριών τοποθεσίας ή προσβασιμότητας μπορεί να μην απαιτεί απαραιτήτως τη γνώση του πραγματικού χρήστη, καθώς αυτές μπορούν να προκύψουν από πληροφορίες που έχουν διαμορφωθεί στο τερματικό.

- Πώς γίνεται η διαχείριση του Περιεχομένου καθώς και των Δικαιωμάτων στο DVB-I;

Η προστασία του περιεχομένου που διανέμεται μέσω ευρυζωνικών υπηρεσιών υποστηρίζεται πλήρως.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα συστήματα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων/DRM, με το περιεχόμενο να προστατεύεται σύμφωνα με το format Κοινής Κρυπτογράφησης (Common Encryption format) MPEG DASH. Για τις εκπεμπόμενες υπηρεσίες υποστηρίζονται οι μηχανισμοί Πρόσβασης υπό όρους (Conditional Access) του DVB. Ο έλεγχος ταυτότητας και η συλλογή άλλων πληροφοριών για τους χρήστες μπορούν να πραγματοποιηθούν από μία εφαρμογή που σχετίζεται με την υπηρεσία, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας HbbTV.

- Πώς σχετίζονται DVB-I και HbbTV;

DVB-I και HbbTV αποτελούν συμπληρωματικές λύσεις.

Μία λίστα υπηρεσιών DVB-I μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τις εκπεμπόμενες (broadcast), όσο και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες DVB-DASH που διαθέτουν τη σχετική εφαρμογή του κόκκινου κουμπιού HbbTV (HbbTV 'red button'). Επιπλέον, μία λίστα υπηρεσιών DVB-I μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες που αποτελούν εφαρμογή HbbTV, όπου η εφαρμογή (app) αναλαμβάνει την ευθύνη για την παρουσίαση του video και του ήχου.

- Πώς σχετίζονται DVB-I και 5G;

Γενικά, το DVB-I χρησιμοποιεί πρωτόκολλα που βασίζονται στο διαδίκτυο και δεν βασίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 5G. Θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως προδιαγραφή δικτύωσης που λαμβάνει υπ’ όψιν της εύρεση υπηρεσιών, την εγκατάσταση και τη διανομή τηλεοπτικών υπηρεσιών, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει service layer που θα κυριαρχεί στο 5G.

Περισσότερες πληροφορίες για την Προδιαγραφή DVB-I μπορείτε να βρείτε εδώ


Περί του DVB

Το DVB (Digital Video Broadcasting) είναι μία κοινοπραξία που καθοδηγείται από τη βιομηχανία και τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες της ψηφιακής τηλεόρασης και της τεχνολογίας, όπως κατασκευαστές, developers ανάπτυξης λογισμικού, πάροχοι δικτύου, broadcasters και ρυθμιστικές αρχές. Το DVB δεσμεύεται στη σχεδίαση ανοικτών τεχνικών προτύπων για τη διανομή ψηφιακής τηλεόρασης και άλλων εκπεμπόμενων υπηρεσιών (broadcast services).

Επίσης, το DVB διαχειρίζεται και the multitude of DVB Logos and DVB Service Information Identifiers through DVB Services.

Τέλος, το DVB οργανώνει το ετήσιο συνέδριο και έκθεση DVB World που εστιάζει στα πρότυπα του DVB.

Πληροφορίες: www.dvb.org


Περί του Χορηγού Απόδοσης-Ανάρτησης του Άρθρου στην Ελληνική Γλώσσα

H Comart δραστηριοποιείται από το 2000 στην παροχή εξοπλισμού, Υπολογιστών και περιφερειακών, λογισμικού και υπηρεσιών στις αγορές του Broadcast, ψηφιακού βίντεο, live streaming, oπτικοακουστικά, 360, VR, AR, κ.α. Παρέχει ολοκληρωμένα παραγωγικά συστήματα, προϊόντα και υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης για τους επαγγελματίες στις δημιουργικές βιομηχανίες.

H Comart είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της Vizrt για Ελλάδα και Κύπρο καθώς επίσης και άλλων κορυφαίων κατασκευαστών στο χώρο των Broadcast Media, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των Quantum, Octopus Newsroom, Broadview Traffic System, Primestream Automation, Boxx Technologies, Blackmagic Design, Mobile Viewpoint κ.α. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων και υποστήριξής οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων και λύσεων production, post production και broadcast.

Πληροφορίες: www.comart.gr