ΕΡΤ: Προμήθεια Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού Avid Media Composer για 1 έτος.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ AVID MEDIA COMPOSER ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ »

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ’ αρ. πρωτ.: 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ’ αρ. πρωτ.: Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019),

6.    Την υπ’ αρ. πρωτ.: Ε/216/16.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ’ αρ. πρωτ. 4837/28.06.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της Ε.Ρ.Τ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

8.    Την υπ' αρ. πρωτ.: 3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021 -Θ.73ο) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ:Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ), 

9.    Τη κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ Α.Ε που αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δέκα (10) σταθμών μοντάζ Avid Media Composer για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV:50340000-0),

10.    Την Αίτηση Παραγγελίας Νο 644/13.05.2022 της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού Avid Media Composer για ένα έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.,

11.    Την με αρ. πρωτ.: 10315/24.06.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:65ΣΞ465Θ1Ε-Ο4Φ),
(ΑΤΕ-16-04426/08.06.2022,ΑΤΕ-16-04427/01.01.2023,Λογαριασμός 61.98.03.0024),

12.    Την με αρ. πρωτ. : 9840/16.06.2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το έτος 2023 (ΑΔΑ: 6Φ6Τ465Θ1Ε-ΑΥΘ),

13.    Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12057/21.07.2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., (ΑΔΑΜ:22PROC010978851),

14.    Την προσφορά που ελήφθη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την εταιρεία : «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

15.    Την Τεχνική Αξιολόγηση της Δ/νσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης της ΕΡΤ Α.Ε, η οποία κρίνει την ως άνω αναφερόμενη προσφορά ως Τεχνικά Κατάλληλη,

16.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 1 & 2, Ν.4412/2016) που υποβλήθηκαν από την παραπάνω εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, λόγω τεχνικά κατάλληλης και εντός προϋπολογισμού προσφοράς, στην εταιρεία «ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», η οποία εδρεύει στην οδό Αθ. Διάκου, αριθμός 23, στο Χαλάνδρι Αττικής, (Α.Φ.Μ 094150597 - Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), της προμήθειας υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δέκα (10) σταθμών μοντάζ Avid Media Composer, σύμφωνα με όσα ορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στην αίτηση παραγγελίας, στην έκθεση σκοπιμότητας, τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά της εταιρείας.

Το ύψος της συνολικής δαπάνης για την προμήθεια των συγκεκριμένων υπηρεσιών θα ανέλθει σε 4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με την από 25.07.2022 οικονομική της προσφορά.

Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε (Ραδιομέγαρο, Λ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή Αττικής). Διάρκεια Σύμβασης: Ένα έτος (01.08.2022-31.07.2023).

Υπεύθυνος Παραλαβής: Ο Δ/ντής Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης.

Τρόπος Πληρωμής: Η τιμολόγηση του ως άνω συνολικού ποσού θα γίνει άπαξ, και η εξόφληση θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο,
πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011 ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του Αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση-απόφαση.

2)    Την σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν.4412/2016.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν.4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο Γ.Δ.Δ.ΟΎ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 29.7.2022 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 12563

Στην ίδια κατηγορία