ΕΡΤ: Προμήθεια Υπηρεσιών Επισκευής Συντήρησης Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού Avid Media Composer.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ με ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ AVID MEDIA COMPOSER.»

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.    Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ ΑΊ12) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις" όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.    Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α708-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν.
4.    Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 ( ΦΕΚ 45Α/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
5.     Την υπ’ αρ. Πρωτ. 271 / 22.01.2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε και διορισμός νέου Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 30/2018).
6.     Την υπ' αρ. Πρωτ. 102 / 15.11.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 687/2018).
7.    Την υπ' αρ. Πρωτ. 2342/21.11.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» ( ΑΔΑ : 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ ).
8.   Τηv κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ Α.Ε που αφορά στη προμήθεια υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού Avid Media Composer (CPV: 50340000-0).
9. Την αίτηση παραγγελίας της Δ/νσης Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης με συνημμένη την έκθεση σκοπιμότητας και την προσφορά της εταιρείας ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε ( μοναδικός κωδικός ΑΔΑΜ: 19REQ005026098).                                                                                                                                                                                                                                             10.  Το πρακτικό Νο 161 / 09.05.2019 Θέμα 1ο, της Οικονομοτεχνικής  Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
11.  Την υπ’ αρ. Πρωτ. 7265  /22.05.19  έγκριση  ανάληψης  πολυετούς υποχρέωσης  ( ΑΔΑ : 6ΠΧΔ465Θ1Ε-Κ0Γ ).
12.  Την υπ’ αρ. Πρωτ.  7266  /22.05.19    έγκριση    ανάληψης    πολυετούς    υποχρέωσης   (ΑΔΑ :Ω9ΝΛ465Θ1Ε-ΡΑΠ ).  
13.  Την υπ’ αρ. Πρωτ. 7657  /27.05.19    έγκριση    ανάληψης    πολυετούς    υποχρέωσης   ( ΑΔΑ :6ΤΗΟ465Θ1Ε-Υ0Γ).
14.  Την υπ’ αρ. Πρωτ. 7701 /27.05.19 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( ΑΔΑ : ΩΧΙΣ465Θ1Ε-ΗΜΑ).
15.  Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο73, παρ. 1 & 2, Ν. 4412/2016).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την απ'αυθείας ανάθεση στην εταιρεία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αθ. Διάκου 23 ( Δ.Ο.Υ : Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, Α.Φ.Μ : 094150597), της προμήθειας υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού δέκα (10) σταθμών μοντάζ τύπου Avid Media Composer για τρία έτη (από 22/05/2019 έως και 21/05/2022 ).
Το ύψος της συνολικής δαπάνης για την προμήθεια των συγκεκριμένων υπηρεσιών θα ανέλθει σε 9.000,00 € πλέον Φ.Π.Α ( ΑΤΕ-12-01674/19, ΑΤΕ-12-01675/20, ΑΤΕ-12-01676/21, ΑΤΕ-12-01699/22 ) σύμφωνα με την από 30.05.2019 οικονομική της προσφορά.
Η τιμολόγηση του ως άνω συνολικού ποσού θα γίνει άπαξ μετά τη χορήγηση των αδειών χρήσης και η εξόφληση του τιμολογίου εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή των προβλεπόμενων παραστατικών ( απαιτείται πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής-παρακολούθησης ).
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα παρακρατείται ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( ΑΕΠΠ), η οποία (κράτηση) βαρύνεται με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου, ήτοι συνολικά παρακράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ ποσοστού 0,0622% επί της καθαρής αξίας.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα παρακρατείται ποσοστό 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), η οποία (κράτηση) βαρύνεται με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου, ήτοι συνολικά παρακράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ποσοστού 0,0725% επί της καθαρής αξίας.

2. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

I. Γεωργίου Παντελής (Πρόεδρος)

II. Ρέτσα Γεωργία (Μέλος)

III. Λαϊνά Φιλιώ (Γραμματέας - Μέλος)

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη της.
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ
Ε. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ.Πρωτ: 8257 - Αγ. Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2019

Στην ίδια κατηγορία