Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας υπηρεσιών Ψηφιακού Τηλεοπτικού Μοντάζ στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ.

Αποδοχή Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε και Ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύουν,
4.    Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018),
5.    Την υπ’ αρ. 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο:«Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ),
7.    Την υπ’ αριθμ.πρωτ.2691/05.03.2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής 
Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε» (ΑΔΑ: 684Δ465Θ1Ε-972),
8.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.3003/12.03.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ: 6Δ2Χ465Θ1Ε-ΜΡΧ),
9.    Την υπ’ αριθμ.πρωτ.3008/12.03.2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε με θέμα «Ορισμός Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε» (ΑΔΑ: ΩΖΔ8465Θ1Ε-ΑΥ0),
10.    Το από 26.03.2019 Πρακτικό του Συνοπτικού Διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή στο Συνοπτικό Διαγωνισμό των επιχειρήσεων «HONEYBEE - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και «Δ. ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,
11.    Το από 25.04.2019 Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των ως άνω αναφερόμενων επιχειρήσεων, με το οποίο εισηγείται η απόρριψη των προσφορών και των δύο συμμετεχόντων λόγω ελλείψεων στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής.
12.    Την υπ’ αριθμ. πρωτ 6415/13.05.2019 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ: 6ΘΣΞ465Θ1Ε-Ι0Θ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.    Την αποδοχή του από 25.04.2019 Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε,
2.    Την απόρριψη των προσφορών που κατατέθηκαν από τις επιχειρήσεις «HONEYBEE - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και «Δ. ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού,
 3.  Την κήρυξη του με αριθμ. πρωτ. 3003/12.03.2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την
επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γ ραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ), στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε. ως άγονου, την ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του κατά την κρίση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της ΕΡΤ Α.Ε.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ Α.Ε. - 13-05-2019 - Αριθμ. Πρωτ: 6433

Στην ίδια κατηγορία