ΕΡΤ 3: Ανάδοχος προμήθειας υπηρεσιών ψηφιακής, μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου η HONEYBEE.

Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2019 - Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής, μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού.Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Ν.4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις».
3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
4. Τις από 22/7/2010 με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ/16752 με θέμα: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων» στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και από 29/9/2010 και με αρ. πρωτ. 20868 με θέμα: Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής.
5. Το Ν.4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7. Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
8. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 102/16.11.2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και ο διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και δύο μελών του Δ.Σ».
9. Την υπ' αριθ. 271/23-01-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «... διορισμός νέου Προέδρου της ΕΡΤ Α.Ε. και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».
10. Τη υπ' αρ. πρωτ. 1847/29.09.2017 (Πρακτικό Νο 143/29.09.2017/Θέμα 5ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ), η οποία αφορά στον «Ορισμό του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3».
11. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 177/21.11.2018, θέμα 1ο Ζ.1.5): «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ), με την οποία χορηγείται στον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3, το δικαίωμα να εγκρίνει δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α..
12. Την υπ' αριθμό πρωτ. Θ94/18.01.2019 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΕΡΤ3 για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και ορισμού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής, μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού.
13. Την υπ' αριθμό πρωτ. Θ95/18.01.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.
14. Το από 05.02.2019 Πρακτικό διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο συμμετείχαν οι εταιρίες: CAPRI PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ και ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
15. Το υπ' αρ. πρωτ. Θ 305/20-02-2019 Πρακτικό Τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
16. Την υπ' αρ. πρωτ. Θ 311/21-02-2019 απόφαση αποδοχής πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
17. Το υπ' αρ. πρωτ. Θ 376/04-03-2019 Πρακτικό Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

αποφασίζουμε
α. Την αποδοχή του υπ' αριθ. πρωτ. Θ 376/04-03-2019 Πρακτικού των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης.
β. Την ανάδειξη της εταιρίας ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο HONEYBEE (ΑΦΜ : 998560706, υπαγόμενη στην Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ, η οποία εδρεύει επί της οδού 21ης Ιουνίου 335, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς) ως οριστικής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής, μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού, λόγω τεχνικής καταλληλότητας και χαμηλότερης τιμής, 10,40€ ανά ώρα μοντάζ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός έτους ή έως την εξάντληση του ποσού των 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ότι από τα δύο προηγηθεί χρονικά, σύμφωνα με την από 05/02/2019 προσφορά της.
Η πληρωμή θα γίνεται εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, το οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αναλυτική ΑΠΔ, και βεβαίωση εξόφλησης υπαλλήλων.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, ήτοι συνολικά 0,0622%) και αντίστοιχου ποσού υπέρ της Α.Ε.Π.Π.Υ..
Ο ανάδοχος υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 10 της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. Θ95/18.01.2019, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει στην ΕΡΤ Α.Ε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος δεκατριών μηνών και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
γ. Την έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης των 55.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ. 3088/13.03.2019 (ΑΔΑ: 9ΠΤΘ465Θ1Ε-ΨΓ3, ΑΤΕ-15-00550/01- 01-2019, ΔΕΣΜ-15-00553/16-01-2019, Κωδ. Λογαριασμού: 61.98.05 και 63.98.10).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ 3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ 3 - Θεσσαλονίκη: 15/03/2019 Αρ. Πρωτ: Θ 464

Στην ίδια κατηγορία