ΕΡΤ: Παράταση σύμβασης με την ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ (HONEYBEE ΜΕΠΕ) για παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής μη-γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου (ψηφιακό ηλεκτρονικό μοντάζ).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:



Στην Αθήνα, σήμερα, 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Καά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 8ο : Παράταση της συνεργασίας με την εταιρία με την επωνυμία «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ», με διακριτικό τίτλο «HONEYBEE ΜΕΠΕ» για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Τομέα Λειτουργίας και του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ. : 49/22.07.2020, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παράταση της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με την εταιρία «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ», με διακριτικό τίτλο «HONEYBEE ΜΕΠΕ» για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου (ψηφιακού ηλεκτρονικού μοντάζ), από 27/07/2020, έναντι συνολικού τιμήματος έως 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ ή έως την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την υπογραφή της πρόσθετης πράξης της σύμβασης και ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 22.07.2020 Αρ. Πρωτ. : 3363

Στην ίδια κατηγορία