ΕΡΤ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Υπηρεσιών Ψηφιακής, μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής, μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, (CPV92220000-9), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (σουίτες μοντάζ), για χρονικό από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τις 31.12.2019 ή έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €59.900,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2019. Η μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη της ωριαίας παροχής υπηρεσιών ψηφιακής, μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (σουίτες μοντάζ), ανέρχεται στο ποσό των επτά Ευρώ (€7,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Πίνακας οικονομικής προσφοράς

ΤΕΥΔ – Υπηρεσίες μοντάζ στις εγκαταστάσεις της αναδόχου

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ Α.Ε. - 07-03-2019

Στην ίδια κατηγορία