ΕΡΤ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Υπηρεσιών Ψηφιακής, μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής, μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, (CPV92220000-9), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (σουίτες μοντάζ), για χρονικό από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τις 31.12.2019 ή έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €59.900,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2019. Η μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη της ωριαίας παροχής υπηρεσιών ψηφιακής, μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (σουίτες μοντάζ), ανέρχεται στο ποσό των επτά Ευρώ (€7,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Πίνακας οικονομικής προσφοράς

ΤΕΥΔ – Υπηρεσίες μοντάζ στις εγκαταστάσεις της αναδόχου

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ Α.Ε. - 07-03-2019

Στην ίδια κατηγορία