ΕΡΤ: Προμήθεια Υπηρεσιών Μετάφρασης - Υποτιτλισμού.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης-υποτιτλισμού ξενόγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος μέχρι 31.12.2020 ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €59.900,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2020.

Διαβάστε-Κατεβάστε ακολούθως τη Διακήρυξη:Διαβάστε-Κατεβάστε το ΤΕΥΔ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - 19 Μαΐου 2020

Στην ίδια κατηγορία