Η EBU εισάγει την ομάδα χρηστών NLE.

Η EBU εκκίνησε τη λειτουργία μίας νέας ομάδας χρηστών για τα Μέλη της προκειμένου να μοιραστούν την εμπειρία και τη γνώση σχετικά με τα συστήματα Μη-Γραμμικού Μοντάζ - Non-Linear Editing (NLE). Η ενσωμάτωση και η διαχείριση λογισμικού NLE μπορεί να είναι πολύπλοκη, καθώς οι απαιτήσεις της παραγωγής και των σχετικών τεχνολογιών εξελίσσονται. Με σκοπό να αντιμετωπίσει τα νέα video formats, όπως Ultra-High Definition (UHD) και High Dynamic Range (HDR), οι αρχιτέκτονες συστημάτων πρέπει να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν την τεχνολογική πρόοδο στη σύνδεση στο δίκτυο και την αποθήκευση, στα σύνολα δυνατοτήτων και τις ροές εργασίας που υποστηρίζονται από τα συστήματα NLE και από αλλού και να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας στην εφαρμογή τους.Χαμηλό κατώφλι
Η νέα ομάδα χρηστών συνεχίζει την παράδοση της EBU ως προς την υποστήριξη των Μελών της με την ανταλλαγή γνώσης και καλύτερων πρακτικών. Η ένταξη στη νέα ομάδα είναι εύκολη. Email list και issues tracker σημαίνουν ότι η είσοδος και η άντληση γνώσης από αυτήν την διευρυνόμενη κοινότητα ειδικών και συναδέλφων βρίσκεται σε απόσταση μόλις λίγων κλίκ. Αν εντοπιστούν κοινά ζητήματα, τα Στρατηγικά Προγράμματα της EBU ως προς τις Υποδομές Παραγωγής και το Video θα οργανώσουν συγκεκριμένες δράσεις, όπως προσπάθειες προτυποποίησης, ή workshops για τις νέες ροές εργασίας, προκειμένου αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα.

Ενταχθείτε τώρα
Στους σκοπούς αυτού του forum περιλαμβάνονταν συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για δημοφιλή NLEs, καλύτερες πρακτικές για την αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης και αλλαγές της ροής εργασίας για την προσαρμογή στα formats UHD και HDR πολλά άλλα.

Πληροφορίες: https://tech.ebu.ch

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση – EBU – Οκτώβριος 2018

Στην ίδια κατηγορία