ΕΡΤ: Προμήθεια Αδειών AVID Media Composer.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ για το θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ AVID (τεμ.3)».Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02277/23-01-2019 της Γεν. Διεύθυνσης Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια αδειών AVID για την εξυπηρέτηση του Τμήματος Επεξεργασίας ήχου Ραδιοφώνου και Τ/Ο (CPV: 48521000-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 567€ πλέον Φ.Π.Α.
8. Το Πρακτικό Νο 149/17-01-2019 Θέμα 23ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της.
9. Την υπ'αριθμόν 67980/11-02-2019 προσφορά της εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ.
10. Την από 11/02/2019 βεβαίωση της εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ στην οποία αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρία είναι ο μόνος και επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου Avid Technology International B.V. στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ (Α.Φ.Μ.:094150597 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι επί της οδού Αθ.Διάκου αριθμός 23), της προμήθειας αδειών λογισμικού (τεμ.3) , με τιμή 567€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' Αριθμ 67980/11-02-19 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

Οίκος              Τύπος                   Περιγραφή       Τεμ.   Τιμ.μον.  Σύνολο+ΦΠΑ
Avid BNLW   9938-30115-00          Media Composer     3        189€         567€

Χρόνος Παράδοσης: Άμεσος
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή^μ.Επεξεργασίας Ηχου Ρ/Φ-Τ/Ο Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Σιδηρόπουλος Χρήστος, τηλ. 210 6066808)
Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 567€ πλέον Φ.Π.Α.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%)

Β. Για την έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης 567€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019 (ΔΕΣΜ-16-02230/23-01-2019,ΑΤΕ-16- 02277/23-01-2019 Λογαριασμός: 16.17.00.0000).

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 177/21-11-2018, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).

Γ.Δ.Δ.Ο.Υ
Ε.Κ.ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ Α.Ε. - Αρ. Πρωτ. : 1985 - 18-02-2019

Στην ίδια κατηγορία