Παράταση Σύμβασης με την ΑRISTON BTS για Προμήθεια Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Οπτικοακουστικού Υλικού από Παλαιά Μορφότυπα Βίντεο του Αρχείου της ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: «Αποδοχή Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Οπτικοακουστικού Υλικού από Παλαιά Μορφότυπα Βίντεο του αρχείου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., για την παράταση διάρκειας της σύμβασης με την Ανάδοχο Εταιρεία «ΑRISTON Broadcast & Telecom Solutions A.E.»».

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α΄169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α΄ 184/2020)],

3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. Την υπ΄αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),
 
5. Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

6. Την υπ’ αριθμ.21/15.12.2023 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε) «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1360/2023),

7. Την υπ’ αριθμ: 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023 Θ. 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Παροχή εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22),

8. Την υπ’ αριθμ: 6071/29.2.2024 (Πρακτικό 357/29.2.2024 Θ. 33ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε—5ΡΥ),

9. Την υπ’ αριθμ: 4625/02.03.2022 (Πρακτικό 289/02.03.2022 θ.30ο ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και την ανακήρυξη της εταιρείας «ΑRISTON Broadcast & Telecom Solutions A.E.» ως οριστικής Αναδόχου του έργου για την προμήθεια Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Οπτικοακουστικού Υλικού από Παλαιά Μορφότυπα Βίντεο του αρχείου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:ΨΙ89465Θ1Ε-2ΚΦ).

10. Την υπ’ αριθμ: 106075/2022 σύμβαση προμήθειας Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Οπτικοακουστικού Υλικού από Παλαιά Μορφότυπα Βίντεο του αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε. μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Αναδόχου Εταιρείας «ΑRISTON Broadcast & Telecom Solutions A.E.»

11. Την με ημερομηνία 11.04.2024 επιστολή της αναδόχου εταιρίας «ΑRISTON Broadcast & Telecom Solutions A.E.». με την οποία αιτείται την παράταση της διάρκειας της σύμβασης για επιπλέον 12 μήνες, ήτοι έως 14.4.2025, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’αυτήν.

12. Το από 13.05.2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου της παροχής Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Οπτικοακουστικού Υλικού από Παλαιά Μορφότυπα Βίντεο του αρχείου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με το οποίο εισηγείται την παράταση της διάρκειας της σύμβασης για επιπλέον 12 μήνες, ήτοι έως 14.4.2025, για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το από 11.4.2024 αίτημά της, το οποίο υποβλήθηκε πριν τη λήξη της σύμβασης, είναι επαρκώς αιτιολογημένο και δεν υπερβαίνει το 50% της συμβατικής διάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την αποδοχή του από 13.05.2024 Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου της παροχής Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Οπτικοακουστικού Υλικού από Παλαιά Μορφότυπα Βίντεο του αρχείου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε σχετικά με την αξιολόγηση του αιτήματος της Αναδόχου εταιρίας «ΑRISTON Broadcast & Telecom Solutions A.E.», για παράταση της διάρκειας της υπ’ αριθμ: 106075/2022 σύμβασης και τα όσα αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό.

2. Την παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ: 106075/2022 σύμβασης μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και της Αναδόχου εταιρίας «ΑRISTON Broadcast & Telecom Solutions A.E.» (ΑΦΜ: 998935778, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, έδρα: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 32, Τ.Κ 17563, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ), για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 14.04.2025.

Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή 11.06.24 - Αρ. Πρωτ. 9929

Στην ίδια κατηγορία