ΕΡΤ: Νέος προσωρινός ανάδοχος προμήθειας Υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας & Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ).

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση με Θέμα: «Αποδοχή Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε και ανακήρυξη νέου προσωρινού αναδόχου».

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύουν,
4.    Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018),
5.    Την υπ’ αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ),
7.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.6433/13.05.2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε με την οποία κηρύσσεται άγονος ο υπ' αριθμ.πρωτ.3003/12.03.2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ), στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε. και εγκρίνεται η διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με το ίδιο αντικείμενο (ΑΔΑ:Ψ5Κ4465Θ1Ε-ΤΟ2),
8.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.8304/04.06.2019 Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ), στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ: Ω9ΥΦ465Θ1Ε-Ζ7Κ),
9.    Την υπ’ αριθμ.πρωτ.8309/04.06.2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε με θέμα «Ορισμός Επιτροπών του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΑΔΑ: 6ΡΨΥ465Θ1Ε-ΔΥ0),
10.    Το από 19.06.2019 Πρακτικό του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή στον διαγωνισμό των επιχειρήσεων «Α&Β ADVERTISING ΕΠΕ», «HONEYBEE - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ» και «SeeReal TV ΕΠΕ»,
11.    Το από 20.06.2019 Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, των ως άνω αναφερόμενων επιχειρήσεων, με το οποίο γίνεται αποδεκτό το σύνολο των προσφορών και προκύπτει ως μειοδοτούσα προσφορά η προσφορά της εταιρίας «Α&Β ADVERTISING ΕΠΕ»,
12.    Την υπ’ αριθμ.πρωτ.10945/02.07.2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου» (ΑΔΑ: 6Κ66465Θ1Ε-ΟΞΡ),
13.    Την υπ’ αριθμ.πρωτ.12067/22.07.2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού Αξιολόγησης Ενστάσεων» (ΑΔΑ: 7ΧΩ4465Θ1Ε-ΗΨΔ) με την οποία απορρίπτεται η προσφορά της εταιρίας «SeeReal TV ΕΠΕ» κατόπιν σχετικής ενστάσεως της εταιρίας «HONEYBEE - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ»,
14.    Το από 05.08.2019 Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης/νομιμοποίησης της προσωρινής αναδόχου εταιρίας «Α&Β ADVERTISING ΕΠΕ», με το οποίο απορρίπτεται η προσφορά της προσωρινής αναδόχου εταιρίας λόγω ελλείψεων στα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης/νομιμοποίησης και ανακηρύσσεται ως προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού η εταιρία «HONEYBEE - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την αποδοχή του από 05.08.2019 Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης/νομιμοποίησης, από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γ ραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε.
2.    Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας «Α&Β ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού.
3.    Την ανακήρυξη της εταιρίας «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «HONEYBEE ΜΕΠΕ», η οποία εδρεύει στην οδό 21ης Ιουνίου, Αριθμός 335,TK 61100, στο Κιλκίς, με ΑΦΜ: 998560706 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ ΚΙΛΚΙΣ, ως προσωρινής αναδόχου του έργου της παροχής υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε, διάρκειας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με συνολικά προσφερόμενη τιμή € 59.850,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της.
4.    Η προαναφερόμενη επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή της, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης/νομιμοποίησης που προβλέπονται στο Άρθρο 8 της Διακήρυξης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 12933, Αγ. Παρασκευή, 12.08.2019

Στην ίδια κατηγορία