ΕΡΤ: Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαγωνισμού αναδόχου Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ με Θέμα: «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε»

Έχοντας υπόψη:
1.    Τον Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν.
4.    Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5.    Την υπ' αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ). 
7.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8304/04.06.2019 Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ:Ω9ΥΦ465Θ1Ε-Ζ7Κ).
8.    Το από 08.07.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας της Δ/νσης Τεχνικής Λειτουργίας Τ/Ο της ΕΡΤ Α.Ε με το οποίο προτείνονται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού.
9.    Την ένσταση της εταιρίας «Οπτικοακουστική Επικοινωνία ΜΕΠΕ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου στις εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ Α.Ε αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

1.    Π. Γεωργίου        Πρόεδρος
2.    Γ. Ρέτσα              Γραμματέας - Τακτικό Μέλος
3.    Α. Ξυπολιά          Τακτικό Μέλος
4.    Π. Κατσικώστα    Αναπληρωματικό Μέλος - Πρόεδρος
5.    Α. Τουμαζάτου   Αναπληρωματικό Μέλος

Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων είναι η γνωμοδότηση επί των ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 οι οποίες υποβάλλονται κατά πράξεων ή παραλείψεων της ΕΡΤ Α.Ε που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της διεξαγωγής του υπ' αριθμ. πρωτ. 8304/04.06.2019 .Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη της.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 11464, Αγ. Παρασκευή, 11.07.2019

Στην ίδια κατηγορία