Προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου της ΕΡΤ Α.Ε και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση με Θέμα : «Αποδοχή Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου της ΕΡΤ Α.Ε και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου»Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύουν,
4.    Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018),
5.    Την υπ' αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ),
7.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.2499/27.02.2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου (ΑΔΑ: 9ΠΝΝ465Θ1Ε-ΦΛΞ),
8.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.2784/06.03.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου στις εγκαταστάσεις της Αναδόχου (ΑΔΑ: Ω34Ρ465Θ1Ε-ΙΞ3), 
9.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.2797/06.03.2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε με θέμα «Ορισμός Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ψηφιακής Μη Γραμμικής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Ψηφιακό Τηλεοπτικό Μοντάζ) στις εγκαταστάσεις της Αναδόχου» (ΑΔΑ: Ω4Ν7465Θ1Ε-ΤΗΔ),
10.    Το από 19.03.2019 Πρακτικό του Συνοπτικού Διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή στον διαγωνισμό μόνης της επιχείρησης «Α&Β Advertising ΕΠΕ»,
11.    Την υπ' αριθμ πρωτ.4559/09.04.2019 Απόφαση αποδοχής του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για έργο της παροχής υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου της ΕΡΤ Α.Ε» με το οποίο κηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος του έργου η επιχείρηση «Α&Β Advertising ΕΠΕ» (ΑΔΑ: 78ΗΠ465Θ1Ε-ΤΟΞ),
12.    Το από 03.06.2019 Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου επιχείρησης με την επωνυμία «Α&Β ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.    Την αποδοχή του από 03.06.2019 Πρακτικού Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου της ΕΡΤ Α.Ε, προϋπολογιζόμενης μέγιστης δαπάνης €59.900,00 πλέον ΦΠΑ.
2.    Την ανακήρυξη της επιχείρησης «Α&Β ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» η οποία εδρεύει στην οδό Καραολή & Δημητρίου, Αριθμός 4, στα Μελίσσια Αττικής, με ΑΦΜ 095422765 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ως οριστικής αναδόχου του έργου της παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου της ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με όσα ορίζονται και περιγράφονται στην
υπ'αριθμ.2784/06.03.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού και στο παράρτημα Β' (Τεχνικές Προδιαγραφές) αυτής, καθώς και την προσφορά της εταιρίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τις 31.12.2019 ή έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποια από τις δύο περιπτώσεις προηγηθεί χρονικά.
Η αμοιβή της Αναδόχου ανά ώρα προσφερόμενης υπηρεσίας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της:


Η πληρωμή της Αναδόχου θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, κατόπιν της παροχής των σχετικών υπηρεσιών, της έκδοσης των σχετικών παραστατικών και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΕΡΤ Α.Ε η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν την Ανάδοχο (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Α.Ε.Π.Π.).
Η Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της προσκλήσεώς της, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που θα συνταχθεί, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών της συμβατικής διάρκειας.
Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. δύναται να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης της Αναδόχου εταιρίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 20.06.2019 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 9708

Στην ίδια κατηγορία