ΕΡΤ: Υπηρεσίες Συντήρησης Ρομποτικής Βιβλιοθήκης από AmyDV.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ για το ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες συντήρησης ρομποτικής βιβλιοθήκης».Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ' αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ' αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

8.    Την υπ' αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.73ο) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ), 

9.    Την υπ' αριθμ. 605/28.04.2022 αίτηση παραγγελίας της Δ/νσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών με την οποία ζητήθηκε η απ' ευθείας ανάθεση της συντήρησης ρομποτικής βιβλιοθήκης ΙΒΜ ΤS3500 από 01.08.2022 έως 31.07.2023 στην εταιρεία: «ΑΜΥ ΑΕΒΕ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.980,00€ πλέον Φ.Π.Α. με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές (CPV: 50312600-1, ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ010980346).

10.    Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ΓΔΔΟΥ με Α.Π.: 10560/29.06.2022 (ΑΔΑ: 6ΛΗΛ465Θ1Ε-8ΡΛ) για το έτος 2022.

11.    Την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της ΓΔΔΟΥ με Α.Π.: 10326/24.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΜΨ7465Θ1Ε-Ξ3Ν) για το έτος 2023.

12.    Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12145/22.07.2022 (22PROC010986891) στην εταιρεία: «ΑΜΥ ΑΕΒΕ».

13.    Την προσφορά που ελήφθη για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. από την εταιρεία: «ΑΜΥ ΑΕΒΕ» με ημερομηνία 25.07.2022 αξίας 29.980,00€ πλέον Φ.Π.Α.

14.    Την αξιολόγηση της προσφοράς με ημερομηνία 27.07.2022.

15.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της εταιρείας: «ΑΜΥ ΑΕΒΕ» από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73, παρ. 1 & 2, Ν. 4412/2016).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης ρομποτικής βιβλιοθήκης λόγω της εντός προϋπολογισμού αλλά και τεχνικά κατάλληλης προσφοράς στην εταιρεία: «ΑΜΥ ΑΕ ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» (Α.Φ.Μ.: 094171175, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΡΟΙΑΣ 58 & ΠΡΙΑΜΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, με συνολική προσφερόμενη τιμή 29.980,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ΑΤΕ-16-04371/2022, -16-04372/2023 ), σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου καθώς και την από 25.07.2022 προσφορά της εταιρείας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσιών: Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται από 01.08.2022 έως 31.07.2023.

Τρόπος πληρωμής : Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο μετά την παραλαβή των υπηρεσιών και η πληρωμή εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου συνοδευόμενο από βεβαίωση της Δ/ νσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής ή και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ-ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε αναθέσεις άνω των 1.000€ χωρίς Φ.Π.Α. τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.
 
Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση (ή σύμβαση, αν υπογραφεί)

2)    Την σχετική πρόσκληση

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστές διατάξεις του ν. 4412/2016.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ
Ε..Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 01.08.22 - Αρ. Πρωτ.: 12638

Στην ίδια κατηγορία