ΕΡΤ: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την υπογραφή Συμβόλαιου συντήρησης συστήματος αυτοματισμού ροής προγράμματος AVECO ASTRA (07/04/19-31/12/19).

Διαβάστε την απόφαση με Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την υπογραφή Συμβόλαιο συντήρησης συστήματος αυτοματισμού ροής προγράμματος AVECO ASTRA (07/04/19-31/12/19).

Έχοντας υπόψη:
1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ ΑΊ12) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύουν .
4.    Την υπ’ αρ. 102/15.11.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018). 
 5.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
6.    Την υπ'αριθμ. 271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΕΡΤ ΑΕ και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ 30 Υ.Ο.Δ.Δ. 23/01/2018) .
7.    Το από 29/05/19 έγγραφο - e mail της Γ. Δ/νσης Τεχνολογίας της ΕΡΤ ΑΕ, με το οποίο ορίζονται μέλη για την Επιτροπή Παραλαβής της προαναφερόμενης προμήθειας .
8.    Την υπ'αριθμ. 8256/3.6.19 Απόφαση Ανάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης του συστήματος αυτοματισμού ροής προγράμματος Aveco Astra, για τη χρονική περίοδο 07/04/2019 έως 31/12/2019 (CPV 72245000-4), αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

- Αναγνωστόπουλος Σωτήρης - Γ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Πρόεδρος)
- Μπαρδακλής Αποστόλης - Γ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Μέλος-Γραμματέας)
- Χονδρόπουλος Θωμάς - Γ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Μέλος)

Ως αναπληρωματικό μέλος ορίζεται:
- Τιμοθέου Αναστασία - Γ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κατακυρωθείσα δαπάνη 13.156,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
 
Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του ωραρίου εργασίας των μελών τους, ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη τους.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ.Πρωτ: 8310 - Αγ. Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2019

Στην ίδια κατηγορία