ΕΡΤ: Παράταση για την Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τηλεοπτικού Περιεχομένου (Traffic System).

Η ΕΡΤ ΑΕ αποφασίζει την τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 9566/10.06.2022 διακήρυξης  του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ως προς τον χρόνο κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών ως εξής:Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό Α/Α 163120 ορίζεται η 22/08/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Επίσης ως επακόλουθο της ανωτέρω παράτασης, η ημερομηνία κατάθεσης των φυσικών φακέλων είναι η 23/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στις 23/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Δείτε την Απόφαση της Παράτασης:Διαβάστε για τον Διαγωνισμό στην Τεχνολογική Πύλη μας

Πληροφορίες εδώ .

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - 12 Ιουλίου 2022

Στην ίδια κατηγορία