Στην PTS η προμήθεια Μονάδων Ψηφιοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης του Οπτικοακουστικού Αρχείου της ΕΡΤ.

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Συνοπρικού Διαγωνισμού & Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχο με Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ».

Αγ. Παρασκευή, 28 Μαΐου 2019  - Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ004058914.) της Δ/νσης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ της ΕΡΤ-ΑΕ, με την οποία ζητείται η προμήθεια μονάδας ψηφιοποίησης για το σύστημα διαχείρισης του οπτικοακουστικού αρχείου (CPV:    48823000-3) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.
8.    Το πρακτικό 138 θέμα 13 της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
9.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1887/ 13/02/2019 και ΑΔΑ: 60ΘΓ465Θ1Ε-31Φ Απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μονάδας ψηφιοποίησης για το σύστημα διαχείρισης του οπτικοακουστικού αρχείου (CPV: 48823000-3) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 πλέον ΦΠΑ. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.
10.    Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. Πρωτ. 2935/08/03/2019 ΑΔΑ6Ε9Σ465Θ1Ε-3Ε 0 Αρ. Δέσμευσης 16-02201, ATE 16-02249/01/01/2019 λογαριασμό8 12.00.00.0000
11.    Την με αριθμό πρωτ. 1888/ 13/02/2019 και ΑΔΑ:ΩΚΔΜ465Θ1Ε-ΛΛΞ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια.
12.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1889 21/02/2019 και ΑΔΑ: Ω9Α9465Θ1Ε-Β3Δ Απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού.
13.    Όην τεχνικοοικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρίας ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε (PTS Technosystems LTD) καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
14.    ^ από 27/02/2018 Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.
15.    Την υπ’ αριθμ. 3806/28/03/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της προμήθειας μονάδων ψηφιοποίησης για το σύστημα διαχείρισης του οπτικοακουστικού αρχείου (CPV: 48823000-3) ΑΔΑ - ΨΤΗΒ465Θ1Ε-ΘΞ9
16.     Το από 18/04/2019 Πρακτικο της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού για την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου την εταιρεία ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε (PTS Technosystems LTD) με διακριτικό τίτλο PIERIDES TECHNOSYSTEMS "PTS"λόγω τεχνικής καταλληλότητας και οικονομικής προσφοράς εντός του οριου της προϋπολογισθείσας δαπάνης ,στην συνολική τιμή των 59.790€ πλεον Φ.Π.Α.
17.    Την με Αρ. Πρωτ.: 7057/21/05/2019 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΟΒ8465Θ1Ε-ΘΞΦ ), για την Αποδέσμευση Πίστωσης. (ΑΔΕΣ 16-01762 )

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την αποδοχή από 18/04/2019 του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρίας PTS Technosystems LTD για την προμήθεια μονάδων ψηφιοποίησης για το σύστημα διαχείρισης του οπτικοακουστικού αρχείου
Β. Την ανακήρυξη της εταιρίας «ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε (PTS Technosystems LTD) με διακριτικό τίτλο PIERIDES TECHNOSYSTEMS "PTS" (Α.Φ.Μ.: 095725070, Δ.Ο.Υ.: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στον Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ αρ. 9) ως οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μονάδας ψηφιοποίησης για το σύστημα διαχείρισης του οπτικοακουστικού αρχείου (CPV: 48823000-3) λόγω τεχνικής καταλληλότητας , στο συνολικό ποσό των 59.790,00 πλέον ΦΠΑ, το οποίο είναι εντός του ορίου της προϋπολογισθείσας δαπάνης του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
   
Τρόπος πληρωμής: Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου και τη βεβαίωση οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών μετα την εγκατάσταση και παραμετροποίηση τους, οριστική παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος (3θ) ημερών από την παράδοση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και καλή λειτουργία .
Εγγύησης - Συντήρησης Αντικατάστασης
Διάρκεια προσφερόμενης εγγύησης για το Hardware του εξοπλισμού [> 3 έτη] και 1 έτος για το λογισμικό.
Ο εξοπλισμός κάθε είδους που παρουσιάζει βλάβη θα επιστρέφεται στην κατασκευάστρια εταιρεία και θα αντικαθίσταται με πανομοιότυπο καινούργιο εξοπλισμό.
Ο μέγιστος χρόνος έναρξης της διαδικασίας αντικατάστασης εξοπλισμού ο οποίος θα έχει παρουσιάσει βλάβη θα είναι εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (24) από την ειδοποίηση για όλες τις μέρες τις εβδομάδας.
Τόπος παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου πλήρως εγκατεστημένα και παραμετροποιημενα και σε πλήρη λειτουργία μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία τους στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 432 στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, με ευθύνες και δαπάνες του Αναδόχου.
Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες από υπογραφή της σχετικής σύμβασης .
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%)
Υπογραφή Σύμβασης: Η Ανάδοχος ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημέρων από την επόμενη ημέρα κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, να προσκομίσει στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης και να υπογράψει την σχετική σύμβαση προμήθειας.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ. Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ.Πρωτ: 7840 - Αγ. Παρασκευή, 28 Μαΐου 2019

Στην ίδια κατηγορία