ΕΡΤ: Προμήθεια FORK LIVE ASSIST από την COMART ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ για το ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FORK LIVE ASSIST»:Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).

9.    Την με μοναδικό αριθμό :ΑΤΕ-16-03817 αίτηση παραγγελίας, με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FORK LIVE ASSIST , της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPV: 32321200-1), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.

10.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 16198/15/10/2021 (ΑΔΑ ΨΦ8Ρ465Θ1Ε-ΒΡ6), Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
(ΑΤΕ-16-03817/08-10-2021 ΔΕΣΜ-16-03661/08-10-2021 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000)

11.    Την με ημερομηνία 20-10-2021 Aρ.πρ.16469 Πρόσκληση Επικαιροποίησης Οικονομοτεχνικής Προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

12.    Την από 21.10.2021 Τεχνική Αξιολόγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει την Προσφορά της προαναφερόμενης Εταιρείας, ως τεχνικά κατάλληλη. 
13.    Την υπ’αριθμ: 210429(2021-1072)/21.10.2021 Επικαιροποιημένη προσφορά που ελήφθη από την Εταιρεία COMART A.E.

14.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την προαναφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη Προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία :COMART A.E (Α.Φ.Μ.: 099935353Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει στη Ν.Σμύρνη επί της οδού Λ.Συγγρού 155 Τ.Κ 17121), της προμήθειας FORK LIVE ASSIST , σύμφωνα με την με ημερομηνία 21-10-2021 με αριθμ.210429_3212b Οικονομικοτεχνική Προσφορά της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως Εξής:

Χρόνος Παράδοσης: 15 ημέρες μετά την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία της

Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.ΕΤόπος Παράδοσης: Εγκαταστάσεις Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Μεσογείων 432.

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών εγκατάστασης και καλής λειτουργίας , η οποία θα γίνει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση

2)    Την σχετική πρόσκληση

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Ο Γ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 3.11.2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 17679

Στην ίδια κατηγορία