ΕΡΤ: Ανανέωση θητείας Προϊσταμένου Τμήματος Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων της Διεύθυνσης Πληροφορικής (IT).

Διαβάστε την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας για το Θέμα: «Ανανέωση θητείας στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων της Διεύθυνσης Πληροφορικής (IT), της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε.»Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγία 2016/2102,2019/1024- Ηλεκτρονικές επικοινωνίες οδηγία 2018/1972 κ.λπ διατάξεις», όπως ισχύει.

3.    Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»], (ΦΕΚ.τ.Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019).

4.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019, θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

5.    Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5).

6.    Το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:ΨΩΞΞ465Θ1Ε-ΒΜ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3797/09.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

7.    Την υπ. αριθμ.10750/10.07.2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων με θέμα: «Τοποθέτηση στη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων της Διεύθυνσης Πληροφορικής (IT), της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων» (ΑΔΑ:Ψ9ΡΔ465Θ1Ε-9ΦΤ).

8.    Τις υπ' αριθμ. 3941/01.04.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 257/01.04.2021, θ. 63ο: Καθορισμός της διάρκειας θητείας των Προϊσταμένων όλων των υπηρεσιακών μονάδων της ΕΡΤ Α.Ε., ΑΔΑ:6ΙΕ3465Θ1Ε-75Ι) και 4087/09.06.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 263/09.06.2021, θ.63ο συμπληρωματική της, ΑΔΑ:6ΤΤΙ465Θ1Ε-Π3Σ).

9.    Την υπ' αριθμ. 4019/12.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 261/12.05.2021, θ. 19ο: Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών της ΕΡΤ Α.Ε., ΑΔΑ:9ΘΛΜ465Θ1Ε- 1ΕΨ).

10.    Την υπ' αριθμ. 9280/24.06.2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων με θέμα: «Ανανέωση θητείας Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πληροφορικής (IT), της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε.», ΑΔΑ:ΩΙΣΥ465Θ1Ε-ΨΙ6).

11.    Την υπ'αριθμ. 1450/01.07.2021 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων με θέμα: «Ανανέωση θητείας Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων», με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της θητείας του τακτικού υπαλλήλου ΤΕΤ1α Ηλεκτρονικών, ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Ευαγγέλου, (ΑΜ 7519), στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων της Διεύθυνσης Πληροφορικής (IT), της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε, από 10/07/2021.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 9.7.2021 - Αρ. Πρωτ.: 10203

Στην ίδια κατηγορία