ΕΡΤ: Aπόφαση προμήθειας Μονάδων Ψηφιοποιήσης για το Σύστημα Διαχείρισης του Οπτικοακουστικού Αρχείου.

Aπόφαση αποδοχής πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών & οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενεργείας κι αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού & ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.28/03/2019 - Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε- 2ΕΞ).
7. Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ004058914.) της Δ/νσης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ της ΕΡΤ-ΑΕ, με την οποία ζητείται η προμήθεια μονάδας ψηφιοποίησης για το σύστημα διαχείρισης του οπτικοακουστικού αρχείου (CPV: 48823000-3) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.
8. Το πρακτικό 138 θέμα 13 της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1887/ 13/02/2019 και ΑΔΑ: 60ΘΓ465Θ1Ε-31Φ Απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μονάδας ψηφιοποίησης για το σύστημα διαχείρισης του οπτικοακουστικού αρχείου (CPV: 48823000-3) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 πλέον ΦΠΑ. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.
10. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. Πρωτ. 2935/08/03/2019 ΑΔΑ6Ε9Σ465Θ1Ε-3Ε 0 Αρ. Δέσμευσης 16-02201, ATE 16-02249/01/01/2019 λογαριασμό 12.00.00.0000
11. Την με αριθμό πρωτ. 1888/ 13/02/2019 και ΑΔΑ:ΩΚΔΜ465Θ1Ε-ΛΛΞ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1889 21/02/2019 και ΑΔΑ: Ω9Α9465Θ1Ε-Β3Δ Απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού.
13. Την τεχνικοοικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρίας ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε (PTS Technosystems LTD)
14. 'Το από 27/02/2018 Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του από 27/02/2019 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και την ανακήρυξη της εταιριας «ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε (PTS Technosystems LTD) με διακριτικό τίτλο PIERIDES TECHNOSYSTEMS "PTS" (Α.Φ.Μ.: 095725070, Δ.Ο.Υ.: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στον Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ αρ. 9) ως προσωρινή αναδόχος του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μονάδας ψηφιοποίησης για το σύστημα διαχείρισης του οπτικοακουστικού αρχείου (CPV: 48823000-3) λόγω τεχνικής καταλληλότητας , στο συνολικό ποσό των 59.790,00 πλέον ΦΠΑ, το οποίο είναι εντός του οριου της προϋπολογισθείσας δαπάνης του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.


Η μειοδότρια εταιρεία υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την επόμενη ημέρα κοινοποίησης της παρούσας απόφασης να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο (Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης), τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στην υπ' αριθμόν 1888/13/02/2019 προκήρυξη του συνοπτικού διαγ/σμού. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ ΑΕ μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης της προσωρινά αναδόχου εταιρείας. 
Συνημμένο:
• Το από 26/02/2019 Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης,

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ Α.Ε. - 28/03/2019, Αρ. Πρωτ: 3806