ΕΡΤ: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας & εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Αποδοχή πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ.

Στην Αθήνα, σήμερα, 7 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 9ο : Αποδοχή πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 2806/06.03.2019, σχετικά με το διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ, αποφασίζει ομόφωνα :
° Την αποδοχή του από 05.03.2019 πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ.
° Την απόρριψη της προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρίας ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.4 και 2.4.6 της διακήρυξης, διότι η εν λόγω προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης, ήτοι το ποσό των 980.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
° Την ματαίωση του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ, και

° Την επαναπροκήρυξή του με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να υπογράψει κάθε σχετικό με τον επαναπροκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφο, να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο της διενέργειάς του και μέχρι την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και να ορίσει τις κατά περίπτωση Επιτροπές του διαγωνισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ως διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ Α.Ε. - Αρ. Πρωτ. : 2664  - 14-03-2019

Στην ίδια κατηγορία