ΕΡΤ ΑΕ: Απόφαση για μίσθωση playout servers του ERTSPORTS.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ.Στην Αθήνα, σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ κ.κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Γεώργιος Σιούλας, Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης, Παναγιώτης Τσούτσιας, Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης, Πέτρος Φίλος, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, Αλέξανδρος Κάντερ Μπαξ, Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3, οι οποίοι θα εισηγηθούν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απούσα η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη, η οποία εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την ψήφιση των θεμάτων σύμφωνα με τη σχετική γραπτή εντολή που απέστειλε.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 18ο : ErtSports HD. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 2544/30.11.2018, σχετικά με τη λειτουργία της ροής του υπό ίδρυση αθλητικού καναλιού της ΕΡΤ ΑΕ με πιθανή ονομασία ERTSPORTS, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:
■ Τη μίσθωση, από την εταιρία Aveco, 2 εξυπηρετητών (playout servers) για χρονικό διάστημα 6 μηνών με συνολικό κόστος 19.900,00 € πλέον ΦΠΑ,
■ Τη μίσθωση, από την ίδια εταιρία, επιπλέον αδειών χρήσης λογισμικού του συστήματος αυτοματισμού Aveco με συνολικό κόστος 9.300,00 € πλέον ΦΠΑ, και
■ Την προμήθεια, από την εταιρία Aveco, υπηρεσιών παραμετροποίησης λογισμικού συστήματος αυτοματισμού με συνολικό κόστος 19.550,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου: 2447, Αγ. Παρασκευή 04.12.2018