H ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ θα προμηθεύσει Σκληρούς Δίσκους (HDD) για τις ανάγκες του Server της Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ με ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ HDD, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY SERVER ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

7.    Την με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02872/19-05-2020 Αίτηση Παραγγελίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και το συμπεριλαμβανόμενό της έγγραφο Τεχνικής Αιτιολόγησης, με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ DELL HDD 4TB Near Line SAS 7.2k 12Gbps 3.5'' (ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ), ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) DELL ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPV: 30234000-8), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 936,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις συνημμένες προϋπολογιστικές

Προσφορές που υποβλήθηκαν στην Δ/νση Πληροφορικής από Προμηθευτές όπως φαίνονται στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα υλικών και τιμών (Φ. 55.206.):8.    Το Πρακτικό Νο 189/18-05-2020 Θέμα 4ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με τη θετική γνωμοδότησή της για την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης στην Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. και την Απόφαση Αναγκαιότητας της προμήθειας.

9.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 6101/21-05-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6136465Θ1Ε-ΝΑΞ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2020.
(ΑΤΕ-16-02872/19-05-2020    ΔΕΣΜ-16-02787/19-05-2020 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000)

10.    Την με ημερομηνία 24-08-2020 Επικαιροποιημένη Οικονομικοτεχνική Προσφορά που υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κατόπιν ειδοποίησης, η Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη Προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία: ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ με διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. (Α.Φ.Μ.: 094178127, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΕΛΑΙΩΝΩΝ αρ. 51 - 53), της προμήθειας: αγορά έξι (6) τεμαχίων σκληρών δίσκων (HDD) του Κατασκευαστικού Οίκου DELL, τύπος 400-ALNY 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, καινούριων και αμεταχείριστων (όχι refurbished), σύμφωνα με την με ημερομηνία 24-08-2020 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της (Επικαιροποιημένη) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:Η εγκατάσταση των παραπάνω σκληρών δίσκων στον υπάρχοντα Εξυπηρετητή (SERVER) DELL της Ραδιοφωνίας, θα γίνει από τεχνικούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Χρόνος Παράδοσης: εντός δεκαπέντε ως είκοσι (15 - 20) ημερών, μετά την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κτίριο Β', ισόγειο, γρ. 4, Αποθήκη Πληροφορικής. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη) θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία. Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Λιάπης Νίκος τηλ.: 2106092306.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία θα γίνει εντός επτά (7) ημερών μετά την ημερομηνία Παράδοσης των υλικών της Ανάδοχου Εταιρείας. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 936,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-09-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 28.08.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 13117

Στην ίδια κατηγορία