ΕΡΤ: Επισκευή και Αναβάθμιση Συστήματος Αναπαραγωγής Διαφημιστικών Μηνυμάτων στο Διαδίκτυο της Δ/νσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02864/14-05-2020 της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η Δ/ΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPV: 32333400-0), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 3.033,75 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ληφθείσα προϋπολογιστική Προσφορά.

8.    Το Πρακτικό Νο 188/08-05-2020 Θέμα 20ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με τη θετική γνωμοδότησή της για την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης στην Εταιρεία ΑΜΥ Α.Ε. και την Απόφαση Αναγκαιότητας της προμήθειας. 

9.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 5832/15-05-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: Ψ3ΠΚ465Θ1Ε-ΑΟΚ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2020.
(ΑΤΕ-16-02864/14-05-2020 ΔΕΣΜ-16-02780/14-05-2020 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000)

10.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΠΑΡΤ-Α-03309/17-07-2020 Επικαιροποιημένη Οικονομικοτεχνική Προσφορά και τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κατόπιν ειδοποίησης, η Εταιρεία ΑΜΥ Α.Ε.

11.    Τις επισυναπτόμενες στην προαναφερόμενη Οικονομικοτεχνική Προσφορά Επιστολές - Βεβαιώσεις του Κατασκευαστικού Οίκου ATHENSA LLC με ημερομηνία 13-12-2016 και της αντιπροσωπεύτριας στην Ευρώπη Εταιρείας X-Pert Multimedia Solutions Ltd με ημερομηνία 22-04-2020, σαν πιστοποίηση για το ότι η Εταιρεία ΑΜΥ Α.Ε. είναι o επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας και αντιπροσώπευσης, στην Εταιρεία: ΑΜΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΜΥ Α.Ε. (Α.Φ.Μ.: 094171175, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΤΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΑΜΟΥ αρ. 58), της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ADBOX ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ.: ΠΑΡΤ-Α-03309/17-07-2020 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της (Επικαιροποιημένη) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:Χρόνος Παράδοσης: Δύο (2) εργάσιμες ημέρες, μετά την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Ραδιομέγαρο Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, στο Data Center Ρ-047, κος Μουράτος Ανδρέας τηλ. 2106092381, 2106092375. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη) θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία. Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Πρίντεζης Πέτρος, κος Κονταξάκης Ιωάννης, κος Κουρούκλης Γεράσιμος.

Εγγύηση: Ένα (1) έτος.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή του Συστήματος από την Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία θα γίνει εντός επτά (7) ημερών μετά την ημερομηνία Παράδοσης της Ανάδοχου Εταιρείας και με την προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του όλου εξοπλισμού. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 3.033,75 € πλέον Φ.Π.Α.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-09-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr
 
Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή 29.07.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 11753

Στην ίδια κατηγορία