ΕΡΤ: Τροποποίηση απόφασης Ορισμού Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων.

Θέμα : «Τροποποίηση απόφασης Ορισμού Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών για τον ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Ολοκληρωμένου εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έργου».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ.
Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21-11-2018 Θ.1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την υπ'αριθμ 2130/19-4-2018 Απόφαση του Δ.Σ. (Πρακτικό 159/19-04-2018, θ. 4ο) (ΑΔΑ: Ω333465Θ1Ε-ΦΟΥ) με θέμα «Αναβάθμιση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων». 
8. Την διακήρυξης του προαναφερόμενου διαγωνισμού με αρ.πρωτ. 1612/6-2-2019
9. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1615/06-02-2019 (ΑΔΑ:6ΧΧΦ465Θ1Ε-ΥΡΘ) Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ με θέμα «Ορισμός Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Ολοκληρωμένου εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έργου».
10. Την από 8/2/2019 ηλεκτρονική επιστολή του Δ/ντη Πληροφορικής, κ. Δαμιανού Μανιατάκου, με την οποία προτείνονται τροποποιήσεις στην σύνθεση των επιτροπών του προαναφερόμενου διαγωνισμού, λόγο επικείμενης αποχώρησης από την ΕΡΤ ΑΕ, ήδη ορισθέντων μελών στις επιτροπές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη τροποποίηση της συγκρότηση επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια Ολοκληρωμένου εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΤ Α.Ε., προϋπολογισθείσας δαπάνης 850.000,00€ πλέον ΦΠΑ, που θα διενεργηθεί στις 02/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ., αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
1. Λιάνα Γρηγοριάδου, Πρόεδρος
2. Βασίλης Μυλωνάς, Τακτικό Μέλος
3. Στέλιος Πρέκας, Τακτικό Μέλος - Γραμματέας Επιτροπής
Αναπληρωματικό Μέλος:
1. Μάριος Σταθερός, Αναπληρωματικό Μέλος
Η επιτροπή τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης, εφόσον καταστεί αναγκαίο, θα διατυπώνει άποψη επί των προδικαστικών προσφυγών.
Γραμματέας του διαγωνισμού ορίζεται ο Παναγιώτης Κεφάλας.
Η αλληλογραφία που πρέπει να διεξαχθεί με τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των υποφακέλων γίνεται μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr . Η επιπλέον αλληλογραφία που τυχόν διεξαχθεί με τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ή Υπηρεσιακές μονάδες κατά τα στάδια της διαδικασίας από την διακήρυξη έως την κατακύρωση του διαγωνισμού, γίνεται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της , ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη της.

Μέλη επιτροπής παραλαβής ορίζονται τα παρακάτω:
1. Νίκη Παλαιοχωρίτου.
2. Κώστας Τσουκαλάς.
3. Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003 όπως έχει τροποποιηθεί κι ισχύει οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Επιτροπών προμηθειών όλων εν γένει των ανωνύμων εταιρειών του δημόσιου τομέα (όπως είναι η ΕΡΤ ΑΕ.), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης του /της συζύγου των και ανηλίκων τέκνων της μέσα σε 90 ημέρες από την ανάληψη καθηκόντων τους ως μελών τέτοιων επιτροπών εφόσον πρόκειται για προμήθεια ποσού άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) EURO. Στη συνέχεια ο υπόχρεος υποβάλλει κάθε έτος την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης εφόσον διατηρεί τη ιδιότητα του και για ένα έτος μετά την απώλεια αυτής.
Η υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων πραγματοποιείται από τους υπόχρεους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του πληροφοριακού συστήματος <<ΠΟΘΕΝ>> (http://www.pothen.gr ) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του συστήματος Taxisnet. Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα βρείτε τα έντυπα τα οποία θα συμπληρώσετε καθώς και τις σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωσή τους.

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Ι. Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ - 08-03-2019

Στην ίδια κατηγορία