ΕΡΤ: Παροχή υπηρεσιών Πλατφόρμας Ενοποιημένης Επικοινωνίας στο Διαδικτυακό Σύννεφο από τη VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ (προσωρινός ανάδοχος).

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ με Θέμα: «Αποδοχή Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Πλατφόρμας Ενοποιημένης Επικοινωνίας στο Διαδικτυακό Σύννεφο και Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου.Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύουν,
4.    Τις διατάξεις του Ν 2690/1999(ΦΕΚ 45Α /09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν,
5.    Την υπ’ αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
6.    Την υπ’ αρ.178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019),
7.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.2872/20.09.2019 ορθή επανάληψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ.πρακτικού.203) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),
8.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.2793/03.07.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ.πρακτικού 194/03.07.2019) Θέμα 6ο, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της τιμής, 
για την προμήθεια αδειών χρήσης Υπηρεσιών Πλατφόρμας Ενοποιημένης Επικοινωνίας Office 365 Enterprise E1 και Ε3 για δύο (2) έτη (ΑΔΑ: ΩΗΒ6465Θ1Ε-ΑΒΛ),
9.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.22192/12.12.2019 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου, Διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Πλατφόρμας Ενοποιημένης Επικοινωνίας στο Διαδικτυακό Σύννεφο της ΕΡΤ Α.Ε, διάρκειας δύο (2) ετών,
10.    Την υπ’ αριθμ.πρωτ.373/14.01.2020 Απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ Α.Ε με θέμα: «Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη προμήθεια αδειών χρήσης υπηρεσιών πλατφόρμας Office 365 ENTERPRICE E1 & E3 για δύο έτη» (ΑΔΑ: 6ΘΟ1465Θ1Ε-ΕΥΡ),
11.    Το από 31.01.2020 Πρακτικό Αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή των επιχειρήσεων «SPACE HELLAS A.E», «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε»,
12.    Το από 25.02.2020 Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορων των ως άνω αναφερόμενων επιχειρήσεων με το οποίο προτείνεται η αποδοχή των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής των επιχειρήσεων «SPACE HELLAS A.E» και «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» και η απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» λόγω μη αποδοχής απαράβατων όρων της Διακήρυξης,
13.    Το από 11.03.2020 Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των ως άνω αναφερόμενων επιχειρήσεων με το οποίο προκύπτει ως πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, η προσφορά της επιχείρησης «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» και προτείνεται η ανάδειξη της τελευταίας ως προσωρινής αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Την αποδοχή των από 25.02.2020 και 11.03.2020 Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών που υπεβλήθησαν από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Πλατφόρμας Ενοποιημένης Επικοινωνίας στο Διαδικτυακό Σύννεφο της ΕΡΤ Α.Ε, διάρκειας δύο (2) ετών.
2.    Την απόρριψη της Τεχνικής Προσφοράς της επιχείρησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», για τους λόγους που αναφέρονται στο από 25.02.2020 Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών καθώς και την αποδοχή του συνόλου των προσφορών των επιχειρήσεων «SPACE HELLAS A.E» και «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ».
3. Την ανακήρυξη της επιχείρησης «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» με διακριτικό τίτλο «VODAFONE-PANAFON Α.Ε», η οποία εδρεύει στην οδό Τζαβέλλα, αριθμός 1- 3, στο Χαλάνδρι Αττικής, ΤΚ 152 31 διαθέτει τον ΑΦΜ 094349850 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινής αναδόχου του έργου της παροχής υπηρεσιών Πλατφόρμας Ενοποιημένης Επικοινωνίας στο Διαδικτυακό Σύννεφο της ΕΡΤ Α.Ε. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με προσφερόμενες τιμές ανά υπηρεσία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Το συνολικό κόστος, για το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών, ανέρχεται στα €180.698,40 (πλέον ΦΠΑ).
4. Η προαναφερόμενη προσωρινά ανάδοχος επιχείρηση, υποχρεούται να υποβάλει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή της, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού.
Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα απόρριψης της προσφοράς της προσωρινά αναδόχου επιχείρησης.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ
Ε. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 18.03.2020 Αρ. Πρωτοκόλλου.: 3896

Στην ίδια κατηγορία