Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξυπηρετητών (Servers) της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων για την Κάλυψη Αναγκών της Διεύθυνσης Αρχείου της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
6.    Την με ημερομηνία 22-10-2019 Αίτηση Παραγγελίας και το συμπεριλαμβανόμενό της έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΜΟΡΦΟΤΥΠΩΝ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (DALET MEDIA ASSET MANAGEMENT) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPV: 48823000-3), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.
7.    Το Πρακτικό Νο 173/24-10-2019 Θέμα 21ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με τη θετική γνωμοδότησή της.
8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 969/24-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΕΘΡ465Θ1Ε-ΩΙΕ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2020.
(ΑΤΕ-16-02660/04-01-2020 ΔΕΣΜ-16-02623/04-01-2020 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000)
9.    Την με ημερομηνίες 06-12-2019 & 09-12-2019 & 11-12-2019 (με Τεχνικές Διευκρινήσεις) Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικοτεχνικών Προσφορών του Τμήματος Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με συνημμένη την προαναφερόμενη Αίτηση Παραγγελίας και το συμπεριλαμβανόμενό της έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών, που στάλθηκε ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους Προμηθευτές.
10.    Τις Οικονομικοτεχνικές Προσφορές που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι Εταιρείες: 1) NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε., 2) ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. “PTS”, όπως φαίνονται στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα υλικών και τιμών (Φ. 124.86.):

11.    Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έστειλε 1 Προμηθευτής, όπου αναφέρει ότι αδυνατεί να υποβάλλει Προσφορά. Οι υπόλοιποι Προμηθευτές δεν ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση, ενώ από την καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. δεν προέκυψε κανένας άλλος ενδιαφερόμενος Προμηθευτής.
12.    Την με ημερομηνία 16-12-2019 Τεχνική Αξιολόγηση του Τμήματος Ανάπτυξης Υποδομών Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει σαν τεχνικά κατάλληλες τις Προσφορές που υπέβαλλαν οι δύο προαναφερόμενες Εταιρείες, βάσει των ζητούμενων από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τεχνικών Προδιαγραφών.
13.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την Εταιρεία NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.
14.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 1892/07-02-2020 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΓΨ0465Θ1Ε-9ΜΙ), για την Αποδέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΔΕΣ-16-02070/30-01-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Απευθείας Ανάθεση λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη Προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία: NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο NETBULL Ε.Π.Ε. (Α.Φ.Μ.: 800508497, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, που εδρεύει στον Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην ΛΕΩΦΟΡΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 16), της προμήθειας: Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Εξυπηρετητών (SERVERS) μοντέλο POWEREDGE R640, του Κατασκευαστικού Οίκου DELL, σύμφωνα με την με ημερομηνία 12-12-2019 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της και τα με ημερομηνίες 18-12-2019 & 13-01-2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) της, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:


Παρατηρήσεις Οικονομικής Προσφοράς
■ Στη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
■ Στην τιμή περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Όλα τα παραπάνω υλικά και λογισμικά θα παραδοθούν από την Ανάδοχο Εταιρεία εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία και η Ανάδοχος Εταιρεία θα προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. cable managers, καλώδια, rack rails κλπ).

Χρόνος Παράδοσης & Εγκατάστασης: Είκοσι (20) ημέρες, μετά την υπογραφή - ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κτίριο Γ', 3ος όροφος, Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων γραφείο Γραμματείας Γενικού Διευθυντή, κα Μπεθάνη Μαρία τηλ.: 2106075992. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη) των υλικών, θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία. Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Λουκάκης Ανδρέας, κος Θεοδώρου Παντελής, κος Βελλές Ευάγγελος.

Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη: Τρία (3) έτη εγγύηση Κατασκευαστή για το σύνολο του εξοπλισμού, με χρόνο αποκατάστασης βλάβης (Next Business Day).

Βλαβοληψία και διαχείριση βλαβών:
1.    Η Ανάδοχος Εταιρεία διαθέτει βλαβοληπτικό κέντρο με λειτουργία 5x8 και προσφέρει πρόσβαση σε αυτό μέσω αριθμού σταθερού τηλεφώνου, αριθμού κινητού τηλεφώνου, μέσω fax και μέσω email.
2.    Προσφερόμενη εγγύηση μέγιστου χρόνου αναμονής τηλεφωνικής κλήσης από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προς το βλαβοληπτικό κέντρο [< 5 min].
3.    Η Ανάδοχος Εταιρεία προσφέρει πρόσβαση στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στο ξεχωριστό βλαβοληπτικό κέντρο μεγάλων πελατών, που διαθέτει.
4.    Προσφέρεται προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρόσβαση στα συστήματα διαχείρισης βλαβών του κατασκευαστή του εξοπλισμού και λογισμικού.
5.    Για τις βλάβες για τις οποίες απαιτείται επικοινωνία με τεχνικό, η Ανάδοχος Εταιρεία προσφέρει σε βάση 5x8 χρόνο κλήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από τεχνικό της (call-back) μικρότερο της μίας ώρας.
6.    Για τις βλάβες για τις οποίες απαιτείται επιτόπια επίσκεψη τεχνικού της, η Ανάδοχος Εταιρεία προσφέρει χρόνο επιτόπιας επίσκεψής του εντός δύο εργάσιμων ημερών για το χρονικό διάστημα της εγγύησης.
7.    Η άρση βλάβης θα γίνεται μόνο μετά από επιβεβαίωση από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ότι όντως η βλάβη διορθώθηκε. Η Ανάδοχος Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν θα προβαίνει σε μονομερείς άρσεις βλαβών χωρίς επιβεβαίωση από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Βλάβη δεν νοείται λανθασμένη ρύθμιση του εξοπλισμού από προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αλλά δυσλειτουργία ή αστοχία υλικού που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμά της μείωση της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού και γενικά του δικτύου.

Αντικατάσταση εξοπλισμού:
Ο εξοπλισμός κάθε είδους που παρουσιάζει βλάβη η οποία δεν χρήζει επισκευής θα επιστρέφεται στην Κατασκευάστρια Εταιρεία και θα αντικαθίσταται με πανομοιότυπο καινούργιο εξοπλισμό εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την ημερομηνία Παράδοσης & Εγκατάστασης των υλικών και λογισμικών από την Ανάδοχο Εταιρεία και με την προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του όλου εξοπλισμού. Η πληρωμή θα
γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 18.720,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-09-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ
Ε.ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ: 10.02.2020 - Αρ. Πρωτ.: 1977