ΕΡΤ: Παράταση της Σύμβασης με τη DIGITAL MINDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για Υπηρεσίες Διαχείρισης Ραδιοτηλεοπτικού Περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ.

Θέμα: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύουν,
4.    Τις διατάξεις του Ν 2690/1999(ΦΕΚ    45Α    /09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν,
5.    Την υπ’ αρ. 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
6.    Την υπ’ αρ.178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019),
7.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2872/20.09.2019 ορθή επανάληψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού. 203) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1 Ε-ΟΙΨ),
8.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1491/15.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε (αρ. πρακτικού. 115/15.12.2016) Θέμα 5ο με την οποία κατακυρώνεται στην επιχείρηση «DIGITAL MINDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το έργο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου της ΕΡΤ Α.Ε στο διαδίκτυο, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΛΣΓ465Θ1Ε-Θ3Π),
9.    Την από 18.12.2017 σχετική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ ΕΡΤ Α.Ε και DIGITAL MINDS ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου της ΕΡΤ Α.Ε στο διαδίκτυο, στο άρθρο 1 της οποίας προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΡΤ Α.Ε,
10.    Την από 09.01.2020 σχετική επιβεβαίωση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε αναφορικά με την αναγκαιότητα ανανέωσης της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος,
11.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση, με τους ίδιους όρους, της σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου της ΕΡΤ Α.Ε στο διαδίκτυο, με την ανάδοχο εταιρία «DIGITAL MINDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία εδρεύει στην οδό Φραγκοκλησιάς, Αριθμός 7 στο Μαρούσι Αττικής, διαθέτει ΑΦΜ 800633303 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από 18.12.2019 έως και 17.12.2020.
Η πληρωμή της Αναδόχου θα πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση, κατόπιν της παροχής των σχετικών υπηρεσιών, της έκδοσης των σχετικών παραστατικών και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΕΡΤ Α.Ε η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
Για την ανανέωση της σύμβασης θα υπογραφεί σχετικό Προσάρτημα το οποίο θα τροποποιεί την αρχική σύμβαση ως προς τον χρόνο ισχύος, ενώ κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της από 18.12.2017 Σύμβασης.
Η διάρκεια της υπ’ αρ. 850ILG1734421/14.03.2017 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης της Τράπεζας Πειραιώς αξίας Δύο Χιλιάδων Εξακοσίων Είκοσι Πέντε Ευρώ (€2.625,00), θα παραταθεί έως τις 01.03.2021.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 14.01.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 350

Στην ίδια κατηγορία