ΕΡΤ: Αναβάθμιση αποθηκευτικού χώρου NETAPP FAS2554 από την εταιρεία NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε.:Θέμα : «Αναβάθμιση αποθηκευτικού χώρου NETAPP FAS2554».

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019).
6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-9-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
7.    Την από 22/10/2019 Αίτηση Παραγγελίας της ΓΔ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ για την Αναβάθμιση αποθηκευτικού χώρου NETAPP FAS2554 (CPV:30233100-2), προϋπολογιζόμενου κόστους 17.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
8.    Την από 26/11/2019, προσφορά της εταιρείας NETBULL ΕΠΕ (16.900,00€ πλέον ΦΠΑ), καθώς και την από 26/11/2019 θετική τεχνική αξιολόγηση της από τον κ. Δαμ. Μανιατάκο.
9.    Το υπ' αριθμ. 173/24-10-2019, θ.14ο , πρακτικό της Οικονομοτεχνικής επιτροπής με την θετική γνωμοδότηση της.
10.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 16803/5-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη Γ.Δ. ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ, με την οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2019. (ΑΤΕ:16-02528, ΔΕΣΜ:16-02539, Λογ: 14.03.00.0000, ΑΔΑ:7ΖΟΓ465Θ1Ε-531)
11.    Την με αριθμ. Πρωτ. 22142/12-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΠΔΓ465Θ1Ε-ΥΘΒ) Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης για αποδέσμευση πίστωσης (ΑΔΕΣ:16-01963).
12.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την εταιρεία NETBULL ΕΠΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απ' ευθείας ανάθεση, κατόπιν πρόσκλησης για λήψη προσφορών και κατάθεσης μία προσφοράς, της Αναβάθμισης αποθηκευτικού χώρου NETAPP FAS2554 (CPV: 30233100-2), όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα, στην εταιρεία NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΦΜ:800508497, ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) και σύμφωνα με την προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Χρόνος Παράδοσης και ολοκλήρωσης των εργασιών: Εντός 30 ημερών, μετά την κοινοποίηση στις Αναδόχους Εταιρείες, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή.
Εγγύηση: Εγγύηση του συστήματος FAS 2554 στο οποίο και θα συνδεθεί και η οποία είναι σε ισχύ ενώ στο κόστος αγοράς του υλικού επέκτασης περιλαμβάνεται και η εγγύηση των πρόσθετων υλικών. Επιτροπή Παραλαβής: Δαμ. Μανιατάκος, Σωτ. Πανταζής, Ι. Βουγιουκλάκης
Τρόπος Πληρωμής: Εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών, καθώς και την εγκατάσταση τους. Η οριστική ποσοτική και παραλαβή των υλικών θα γίνει το αργότερο εντός 30 ημερών από την παράδοση και εγκατάσταση των υλικών. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 16.900,00€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019.
Επί της καθαρής αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011) (ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0725%,) & Α.Ε.Π.Π (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%), ανάλογα με το ύψος του τιμολογίου κάθε αναδόχου εταιρείας.
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-9-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019, ΑΔΑ: ωκ88465ο1ε-014.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 12.12.2019 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 22153