ΕΡΤ: Παροχή 35 Αδειών Χρήσης (Agents) της Πλατφόρμας Αύξησης Παραγωγικότητας (Ticketing) από EPEEGEE για 1 έτος.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Παροχή τριάντα πέντε {35} αδειών χρήσης (Agents) της πλατφόρμας αύξηση παραγωγικότητας (Ticketing), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συμπεριλαμβανομένων είκοσι (20) εργατοωρών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α΄169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α΄ 184/2020)],

3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. Την υπ΄αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

5. Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

6. Την υπ’ αριθμ.21/15.12.2023 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε) «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.5062/2023», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1360/2023),

7. Την υπ’ αριθμ 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023 Θ. 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Παροχή εξουσιοδοτήσεων»,

8. Την υπ’ αριθμ 6071/29.2.2024 (Πρακτικό 357/29.2.2024 Θ. 33ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε—5ΡΥ),

9. Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Το υπ΄αριθμ. 2267/04.03.2024 Αίτημα της Γενικής Δ/νσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, Δ/νση Πληροφορικής της ΕΡΤ ΑΕ, με το οποίο ζητείται η ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή τριάντα πέντε {35} αδειών χρήσης (Agents) της πλατφόρμας αύξησης παραγωγικότητας (Ticketing), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συμπεριλαμβανομένων είκοσι (20) εργατοωρών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.840,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (CPV 48445000-9 & 72253200-5) (ΑΤΕ-16-05848/2024 & ΑΤΕ-16-05849/2025)

11. Την υπ΄αριθμ. 4881/20.03.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2024 (ΑΔΑ:6ΡΟΑ465Θ1Ε-4ΞΒ)

12. Την υπ΄αριθμ. 4652/15.03.2024 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το έτος 2025 (ΑΔΑ:9ΝΒΡ465Θ1Ε-ΓΜ1)

13. Την υπ΄αριθμ. 9050/29.05.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υποβολής Οικονομοτεχνικής Προσφοράς από τη Δ/νση Προμηθειών-Διαχ/σης της ΕΡΤ ΑΕ (ΑΔΑΜ: 24PROC014841389) που εστάλη στις εταιρείες EPEEGEE, ADACOM S.A και MODUS A.E..

14. Tην Οικονομοτεχνική Προσφορά που υπεβλήθη από την ατομική επιχείρηση «EPEEGEE»

15. Την από 07/06/2024 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης της ΕΡΤ ΑΕ, ως προς την τεχνική καταλληλότητα της προσφοράς της εταιρίας.

16. Την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων από την παραπάνω εταιρία για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης (παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/16) .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, ως μοναδικής, τεχνικά κατάλληλης και εντός προϋπολογισμού προσφοράς, την ατομική επιχείρηση ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (με διακριτικό τίτλο EPEEGEE) (ΑΦΜ 061262959 – ΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΥΜΗΣ 30 – ΑΤΤΙΚΗ-ΤΚ 10 446), (CPV 48445000-9 & 72253200-5) για την παροχή τριάντα πέντε {35} αδειών χρήσης (Agents) της πλατφόρμας αύξησης παραγωγικότητας (Ticketing), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συμπεριλαμβανομένων είκοσι (20) εργατοωρών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται και αναλυτικά περιγράφονται στην Αίτηση Παραγγελίας της Δ/νσης της ΕΡΤ ΑΕ, στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στη Μελέτη Σκοπιμότητας και στην οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρίας, που αποτελούν ααπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

• τριάντα πέντε (35) άδειες χρήσης agents Fresh Service Pro με κόστος ανά άδεια χρήσης 67,00 € πέον ΦΠΑ ανά μήνα. Συνολικό κόστος των αδειών για ένα έτος 28.140,00€ πλέον ΦΠΑ.
• έως είκοσι (20) εργατοώρες εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες θα καλύψουν εργασίες ανάπτυξης επιπλέον WorkFlows και διασύνδεσης επιπλέον υπηρεσιών και συστημάτων πληροφορικής της ΕΡΤ Α.Ε. με την πλατφόρμα Fresh Service και με το Portal της ΕΡΤ Α.Ε., με κόστος 85,00 € πλέον ΦΠΑ ανά ώρα. Συνολικό κόστος των ανθρωποωρών 1.700,00€ πλέον ΦΠΑ.

Οι εργατοώρες αυτές θα τιμολογηθούν εφόσον κριθούν αναγκαίες και όταν αυτό απαιτηθεί κατόπιν ελέγχου και αποδοχής των παραδοτέων.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 29.840,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ΑΤΕ-16-05929/2024 & ΑΤΕ-16-05930/2025)

Η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια για το ογδόντα τοις εκατό (80%) έως εκατό είκοσι τοις εκατό (120%) των ζητούμενων ειδών που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση, εντός προϋπολογισμού.

Υπεύθυνος Παραλαβής Δ/νση Πληροφορικής της ΕΡΤ Α.Ε..

Διάρκεια Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος (δώδεκα(12) μήνες) ήτοι από 01/08/2024 έως και 31/07/2025.

Τρόπος πληρωμής:
- άπαξ, με την ενεργοποίηση των αδειών χρήσης,
- τμηματικά, αναλογικά με τις προσφερόμενες ανθρωποώρες.

Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιείται με την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και κατόπιν έκδοσης της σχετικής Βεβαίωσης/Πρωτοκόλλου Παραλαβής, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την οποία προορίζεται η προαναφερόμενη υπηρεσία, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό με την παρούσα Απόφαση Ανάθεσης (Ν. 4782/09.03.2021, άρθρο 107).

Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στοιχεία τιμολόγησης:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
ΑΦΜ: 997476074
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Μεσογείων 136 & Κατεχάκη Τ.Κ.: 115 27
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΤ: 1004.E00513.0001

Στην περίπτωση που η αποστολή του τιμολογίου γίνεται μέσω Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (εφαρμογή ΕΔΗΤ) απαιτείται να συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο αντίστοιχο πεδίο «ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ο ΑΔΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ στην περίπτωση που η Απόφαση

Ανάθεσης επέχει θέση σύμβασης, ενώ στο πεδίο: «ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ» που αφορά στην περιγραφή της προμήθειας, θα αναφέρεται υποχρεωτικά εντός παρένθεσης και η ΑΔΑ της Απόφασης Ανάθεσης.

Η εξόφληση του τιμολογίου, θα πραγματοποιείται μετά την παραλαβή των υπηρεσιών με πίστωση τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια Δ/νση της ΕΡΤ ΑΕ. με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011) και βαρύνουν τον Ανάδοχο υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ΄αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

Η παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1) Την παρούσα Ανάθεση – Απόφαση.
2) Τη σχετική πρόσκληση της ΕΡΤ Α.Ε.
3) Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16.
4) Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.
5) Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 11.6.2024 - Αρ. Πρωτ.: 9880

Στην ίδια κατηγορία