ΕΡΤ: Προμήθεια 40 Ραδιοφωνικών Αποκωδικοποιητών & 40 Ενισχυτών Διανομής Σήματος ASI από την OmniWave.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Ραδιοφωνίας μας:Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 24ο: Αποδοχή πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, εθνικού διαγωνισμού για την προμήθεια σαράντα (40) τεμαχίων ραδιοφωνικών αποκωδικοποιητών και σαράντα (40) τεμαχίων ενισχυτών διανομής σήματος ASI και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη:

α) την υπ’ αρ. πρωτ. : 11733/18.07.2022 εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) Την υπ΄αριθμ.8993/02.06.2022 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Αποδοχή Πρακτικού Δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, εθνικού διαγωνισμού για την Προμήθεια σαράντα (40) τεμαχίων ραδιοφωνικών αποκωδικοποιητών & σαράντα (40) τεμαχίων ενισχυτών διανομής σήματος ASI & ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου», η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα :«Αποδοχή Πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, εθνικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ASI και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15.11.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

5. Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

6. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20.09.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20.09.2019) Θέμα Ιο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

7. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01.04.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01.04.2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» (ΑΔΑ: Ψ60Α465Θ1Ε-ΞΧΦ). 0ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

8. Την υπ'αριθμ. πρωτ.: 4913/30.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΡΑΥ46ΜΓΨ7-5ΨΗ) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό έγκρισης αιτημάτων ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε ) ετών 2022, 2023 & 2024.

9. Το με αριθ. πρωτ.: 4464/15.12.2021, ΑΔΑ: ΩΑΑΓ465Θ1Ε-ΕΧΗ, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 282 της 15ης Δεκεμβρίου 2021.

10. Την υπ'αριθμ. 585/17.01.2022 (ΑΔΑ: 9569465Θ1Ε-82Π) απόφαση, του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ, ανάληψης υποχρέωσης έτους 2022 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε) (ΑΤΕ-16-03790, ΔΕΣΜ-16-03812 & ΛΘΓ.12.00.00).

11. Την υπ’ αρ.πρωτ.: 5814/06.04.2022 (αριθμ.60/2022) Διακήρυξη του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, εθνικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ASI

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5815/06.04.2022 Απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ-Α.Ε με θέμα «Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας  Τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, εθνικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ASI,

13. Την μοναδική προσφορά, της εταιρείας OmniWave,

14. Το από 31.05.2022 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού με το οποίο κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρίας «OMNIWAVE» ως προς το τεχνικό σκέλος & εισηγείται την συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της υποβληθείσας προσφοράς,

15. Το από 31.05.2022 Πρακτικό Ελέγχου Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας OMNIWAVE και την ανάδειξη της ως προσωρινή ανάδοχο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την αποδοχή του από 31.05.2022 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, εθνικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ASI,

2. Την αποδοχή του από 31.05.2022 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και  Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, εθνικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ASI,

3. Την ανακήρυξη της εταιρείας «OMNIWAVE Ε.Π.Ε. Ραδιοτηλεοπτικά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» (ΑΦΜ: 998988784, Δ.Ο.Υ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Πολεμιστών 10, Τ.Κ 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ), ως προσωρινής αναδόχου, του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ASI„ CPV: 32344200-8 & 32343000-9, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των υλικών σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της στη συνολική τιμή των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (139.920,00 €) πλέον ΦΠΑ ως εξής:ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (139.920,00 €).

Η προαναφερόμενη ως προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, υποχρεούται να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή της, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της Προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:

Α. Την αποδοχή του από 04.07.2022 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, εθνικού διαγωνισμού για την προμήθεια σαράντα (40) τεμαχίων ραδιοφωνικών αποκωδικοποιητών και σαράντα (40) τεμαχίων ενισχυτών διανομής σήματος ASI.

Β. Την ανακήρυξη της εταιρίας «OMNIWAVE ΕΠΕ Ραδιοτηλεοπτικά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» ως οριστικής αναδόχου του για την προμήθεια σαράντα (40) τεμαχίων ραδιοφωνικών αποκωδικοποιητών και σαράντα (40) τεμαχίων ενισχυτών διανομής σήματος ASI, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο των υλικών, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της ως άνω εταιρίας, ως ακολούθως:Γ. Την επαύξηση της ποσότητας ως εξής:Γενικό Σύνολο : 150.414,00 € πλέον ΦΠΑ

- Ο ανάδοχος, υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρόσκλησή του, μέσω της εφαρμογής επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο.

- Στην περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, κληθεί και δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τα τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται βάσει του Ν. 4412/20166.

Δ. Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των απαιτούμενων με το διαγωνισμό εγγράφων, της σύμβασης και τον χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά το χρόνο υλοποίησής της. Ορίζεται,
τέλος, ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr 

Παρατηρήσεις: απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 21.07.2022 - Αρ. Πρωτ.: 4921

Στην ίδια κατηγορία