ΕΡΤ: Προμήθεια Κεραιών Ραδιοφωνίας FM, Κατανεμητών FM και DAB+ και Adaptors Συνδετήρων Καλωδίων Συστημάτων Ακτινοβολίας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 23ο: Προμήθεια κεραιών ραδιοφωνίας FM, κατανεμητών FM και DAB+ και Adaptors συνδετήρων καλωδίων συστημάτων ακτινοβολίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ.: 2022/290/19.07.2022 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την αναγκαιότητα της προμήθειας κεραιών ραδιοφωνίας FM, κατανεμητών FM και DAB+ και προσαρμοστικών (adaptors) συνδετήρων καλωδίων συστημάτων ακτινοβολίας για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις 131.900,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2022.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 21.07.2022 - Αρ. Πρωτ.: 4920

Στην ίδια κατηγορία