ΕΡΤ: Προμήθεια Υπηρεσιών Μεταφοράς Τ/Ο & Ρ/Φ Σήματος στα ΚΕ Πλάκας, Ρογδιάς και Λιγγιάδων από τη Wind.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ για το Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τ/Ο & Ρ/Φ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ Κ.Ε ΠΛΑΚΑΣ, ΡΟΓΔΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΓΓΙΑΔΩΝ»:Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ' αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ' αριθμ.2872/20.09.2019 (Πρακτικό 203/20.09.2019 - Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα», Ορθή Επανάληψη - (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),

7.    Την υπ' αριθμ.3950/01.4.2021 (Πρακτικό 257/01.4.2021- Θ.73ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» - Ορθή Επανάληψη - (ΑΔΑ:Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

8.    Την από 20.04.2022 αίτηση παραγγελίας (Κωδικός Αιτήματος 596) της Διεύθυνσης Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ Α.Ε, αναφορικά με την προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς Τ/Ο & Ρ/Φ σήματος στα Κέντρα Εκπομπής Πλάκας, Ρογδιάς και Λιγγιάδων για δεκαοχτώ (18) μήνες , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.374,38 € πλέον Φ.Π.Α με συνημμένα την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και την έκθεση σκοπιμότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 32412000-4),

9.    Την με αρ.πρωτ.6728/21.04.2022 Απόφαση Αναγκαιότητας της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑΜ:22REQ010472626 ), με μοναδικούς αριθμούς ΑΤΕ: 16-04333/2022 & ΑΤΕ: 16-04335/2023,
ΑΠ: 4.02.27

10.    Την με αρ.πρωτ.: 6994/29.04.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2022 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑΜ: 22REQ010472662),

11.    Την με αρ.πρωτ.: 6791/27.04.2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το έτος 2023 της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 22REQ010472692),

12.    Την με αρ.πρωτ.: 7199/04.05.2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΔΑΜ: 22PROC010487436),

13.    Την από 09.05.2022 μοναδική προσφορά που ελήφθη από την προαναφερόμενη εταιρεία,

14.    Το από 11.05.2022 email - έγγραφο από την αρμόδια διεύθυνση με το οποίο βεβαιώνεται η καταλληλότητα της προσφοράς,

15.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της προαναφερθείσας εταιρείας από την διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρθρο 73, παρ.1 κ' 2 , Ν. 4412/16)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση λόγω εντός προϋπολογισμού και τεχνικά κατάλληλης προσφοράς, στην μοναδική προσφέρουσα εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (Α.Φ.Μ.: 099936189 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ αριθμός 106, ΤΚ 10442), της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς Τ/Ο & Ρ/Φ σήματος στα Κέντρα Εκπομπής Πλάκας, Ρογδιάς και Λιγγιάδων της ΕΡΤ Α.Ε , συνολικής αξίας 29.371,68 € πλέον Φ.Π.Α., €1.631,76 ανά μήνα συνολικά τα τρία κέντρα εκπομπής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και την από 09.05.2022 προσφορά του Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως εξής:Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια του έργου, ορίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο για δεκαοχτώ (18) μήνες ή έως την ανάδειξη οριστικού αναδόχου που θα προκύψει από τον διαγωνισμό διασύνδεσης του συνόλου του δικτύου εκπομπής με μισθωμένα κυκλώματα ΙΡ και την έναρξη της υπηρεσίας, όποιο εκ των δύο ενδεχόμενων προκύψει πρώτο.

Τρόπος Πληρωμής: Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά μήνα . Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου, θα πραγματοποιείται μετά τη τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών με πίστωση τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια Δ/νση της ΕΡΤ Α.Ε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Υπεύθυνος Παραλαβής: Τον ορισμό Υπεύθυνου Παραλαβής των υπηρεσιών τον κο Βασιλόπουλο Ιωάννη προϊστάμενο του Τμήματος Εγκατάστασης Συντήρησης & Λειτουργίας Κ.Ε με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2106075956.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011 ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Ανάδοχου Εταιρείας διέπεται κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την Παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης.

2)    Την σχετική Πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

3)    Την τεχνική και οικονομική Προσφορά της Ανάδοχου Εταιρείας στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 13.5.2022 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 7767

Στην ίδια κατηγορία