Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Λύχνων της ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων τύπων λυχνιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης: 156.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Διαβάστε-Κατεβάστε ακολούθως την προκήρυξη:

Παρατηρήσεις: Διακήρυξη - ΕΡΤ Α.Ε. - 07/05/2019 Αρ. Πρωτ: 5903