Συντήρηση του DAB HEAD-END της ΕΡΤ για δύο χρόνια.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:Έχοντας υπόψη:

1.    Το Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ.2016/2102,2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγ. 2018/1972) κλπ διατάξεις», όπως ισχύει,

3.    Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει,

4.    Τη με αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου και δυο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - ΕΡΤ ΑΕ»

5.    Τη με αριθ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 203/20.09.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),

6.    Τη με αριθμ. 3246/25.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 222/25.05.2020) Θέμα 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ),

7.    Τη με αριθμ. 4019/12.05.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 261/12.05.2021, θ. 19ο «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών», ΑΔΑ: 9ΘΛΜ465Θ1Ε-1ΕΨ).

8.    Τη με αρ. πρωτ. 3950/01.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 257/01.04.2021) Θέμα 73ο «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές»

9.    Το τεκμηριωμένα αιτήματα ΑΤΕ 16-04008/2021, ΑΤΕ 16-04027/2022, ΑΤΕ 16-04028/2023 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναγκαιότητα της Προμήθειας του παρακάτω αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων:Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 - Αρ. πρωτ: 20361/20.12.2021

Στην ίδια κατηγορία