ΕΣΡ: Ο Ρ/Φ Σταθμός ΠΕΛΛΑ FM Νομού Πέλλας δικαιούται να εκπέμπει μόνον από την θέση εκπομπής ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΑΓΡΑ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 120/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 27.9.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»): Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά.

Απόν το μέλος Καλλιόπη Διαμαντάκου, η οποία είχε προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της αιτήσεως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΛΛΑ FM» Νομού Πέλλας, με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 5216/20.11.2020, με την οποία ζητά τη διόρθωση της καταγραφής στο Μητρώο του ΕΣΡ ως προς το σημείο εκπομπής του από τη θέση Βόρας στην θέση Μεσημέρι - Άγρας του Νομού Πέλλας.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 133/14.4.2021, ο οποίος χρεώθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου, ο οποίος κατέθεσε την υπ’ αρ. πρωτ. 731/ΕΣ/16.9.2021 εισήγησή του.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη ο ιδιοκτήτης της Ηρακλής Κοσκινόπουλος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Ιδιοκτήτης δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Στη συνέχεια η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη

Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: ««Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2.    Κατά το άρθρο 8 παρ 1 του ν 3592/2007: «Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης.... επιτρέπεται μετά από άδεια του ΕΣΡ...»

3.    Κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999: «1. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών.
Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω ραδιοφωνικοί σταθμοί εξακολουθούν να θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του αντίστοιχου νομού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν οι άδειες λειτουργίας για το νομό αυτόν ή μέχρι την έκδοση σχετικής απορριπτικής απόφασης ή αρνητικής βεβαίωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 5 (περιπτώσεις γ' και δ') του ν. 2328/1995. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει υποβληθεί από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης του λειτουργούντος σταθμού ή από νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του σταθμού. 2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

4.    Κατά το άρθρο 86 του Ν. 4313/2014: «Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου έκτου παρ. 4 στοιχείο α' του Ν. 4279/2014 (Α'158) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται μέχρις τις 31-12-2015.»

5.    Κατά το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4070/2012 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης): «Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία». «Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε... να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος... ».

6.    Τέλος, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 77435/6454/27.2.2001, Κοινής Απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών - Τύπου και ΜΜΕ, (ΦΕΚ Β’ 364/5.4.2001): «1. «Ο χάρτης συχνοτήτων για το νομό Πέλλης περιλαμβάνει τις συχνότητες οι οποίες περιέχονται στο Παράρτημα Α ’ και εκχωρούνται για τη θέση Άγρας, της οποίας οι γεωγραφικές συντεταγμένες και το υψόμετρο αναγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας και η οποία ορίζεται ως ειδικός χώρος για την υποχρεωτική τοποθέτηση πομπών, κεραιών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών». Στο δε παράρτημα Α της ΚΥΑ υπό τον τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝΓΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΗΣ» ορίζεται ο «Άγρας» ως «θέση εκπομπής».

Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, συνάγονται τα ακόλουθα:

(α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του προσώπου, που χρησιμοποιεί μια ραδιοφωνική συχνότητα δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση (προσομοιάζουσα με εκείνη της κατοχής και χρήσης δημοσίου κτήματος) , με την οποία παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα πραγματοποίησης ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τον μεταγενέστερο της 1.11.1999 χρόνο.

(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού δι’ αυτής επιδιώκεται η έννομη τακτοποίηση έκνομης δραστηριότητας - και της ως εκ τούτου ανάγκης οι σχετικές διατάξεις να ερμηνεύονται στενώς, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης και μόνο συχνότητας και όχι οποιασδήποτε άλλης ή του ραδιοφωνικού φάσματος γενικώς.

(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο σταθμός εκπέμπει ραδιοφωνικό πρόγραμμα επειδή «θεωρείται νομίμως λειτουργών», οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για αδειοδοτη μένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τυχόν αντίθετη εκδοχή θα είχε ως αποτέλεσμα την ευνοϊκότερη μεταχείριση των σταθμών του άρθρου 53 του ν. 2778/1999, οι οποίοι θεωρούνται κατ’ ανοχήν ως νομίμως λειτουργούντες, έναντι των σταθμών με νόμιμη άδεια κατά τις οικείες διατάξεις (ΣτΕ 2323/2011, πρβλ. και Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).

δ) Ότι μια τέτοια υποχρέωση, που βαρύνει τους φορείς λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, είναι η πραγματοποίηση των οικείων εκπομπών από γεωγραφικές θέσεις που έχουν οριστεί αρμοδίως ως κέντρα ή θέσεις εκπομπής.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος, ως νόμιμος. εκπρόσωπος της εταιρείας «ΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», φορέα του ρ/σ «ΠΕΛΛΑ FM», είχε λάβει σχετική «Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας» από το ΕΣΡ κατά το έτος 2003. Είχε δε δηλώσει ότι (κατά τον σκοπητέο χρόνο, ήτοι την 1.11.1999) χρησιμοποιούσε ως «κέντρο εκπομπής» την θέση «Βόρας» του νομού Πέλλας, υποστηρίζει δε, με την αίτηση του, ότι τούτο είχε πράξει εκ πλάνης και ότι πάντοτε, μέχρι και σήμερα εξέπεμπε από τη θέση «Μεσημέρι». Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με έγγραφο της ΕΕΤΤ (με ΑΠ ΕΣΡ 306/20.1.2021) «στις 15 Ιουλίου 2020... διαπιστώθηκε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού. στη συχνότητα 103,3 MHz από το κέντρο εκπομπής «Μεσημέρι» πλησίον του Άγρα Ν. Πέλλας. ». 

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Με βάση τα εκτεθέντα, ο εν λόγω σταθμός (δικαιούται και) υποχρεούται να χρησιμοποιεί ως Κέντρο Εκπομπής την θέση «Μεσημέρι» που βρίσκεται πλησίον στη θέση «Άγρα». Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση (πρβλ. σχετ. αποφάσεις ΕΣΡ 73/2019 ΚΑΙ 74/2019).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:

1)    Δέχεται την με αριθμό πρωτ. 5216/20.11.2020 αίτηση της εταιρείας «ΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΕΛΛΑ FM» νομού Πέλλας.

2)    Αναγνωρίζει ότι ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός δικαιούται να εκπέμπει (μόνον) από την θέση εκπομπής «ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΑΓΡΑ» Νομού Πέλλας, όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 77435/6454/27.2.2001, ΦΕΚ Β’ 364/5.4.2001.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 και δημοσιεύτηκε την 16η Νοεμβρίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 120/2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 16η Νοεμβρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία