ΕΡΤ: Έγκριση δαπάνης πληρωμής οφειλής στην ΕΕΤΤ τέλους προσωρινού δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος για δοκιμαστική λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων 788-791 MHz (5G).

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας για το ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή οφειλής στην Ε.Ε.Τ.Τ. τέλους προσωρινού δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας στην ζώνη συχνοτήτων 788-791 MΗz (5G)».

poll-radio-playlist-oct-21-728x270


Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102,2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Οδηγ. 2018/1972) κλπ διατάξεις», όπως ισχύουν,

3.    Τη με αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου και δυο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - ΕΡΤ ΑΕ»,

4.    Τη με αριθ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 203/20.09.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε- ΟΙΨ),

5.    Τη με αριθ. 3950/01.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 257/01.04.2021) Θέμα 73ο «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές»,

6.    Τη με αριθ. 4019/12.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (Αρ. Πρακτικού 261/12.05.2021 Θέμα: 19ο «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών» (ΑΔΑ: 9ΘΛΜ465Θ1Ε-1ΕΨ),

7.    Τη με αριθ. 3523/29.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 242/29.10.2020) Θέμα 2ο:«Προϋπολογισμός 2021» (ΑΔΑ: 603Ψ465Θ1Ε-Α3Γ),

8.    Τη με αρ. πρωτ. 676/30/20.12.2012 (ΦΕΚ 110/Β/24.01.2013) απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ.

9.    Τη με αρ. πρωτ. 993/1/31.05.2021 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. για «Χορήγηση προσωρινού δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας στην ζώνη συχνοτήτων 788-791 ΜΗζ,

10.    Τον λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. με αρ. παραστατικού 907/16.07.2021
 
Αποφασίζουμε

Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 460 € πλέον ΦΠΑ, για την πληρωμή οφειλής στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που αφορά σε τέλη προσωρινού δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας στην ζώνη συχνοτήτων 788-791 MΗz (5G).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2021 - Αρ. πρωτ: 14371_22.09.21

Στην ίδια κατηγορία